Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1214/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Radosław Olewczyński

SO Renata Jagura

po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. M.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 13 marca 2019 roku, sygn. akt I C 1717/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od W. M. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.