Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 141/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej we W.

przeciwko S. S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 21 listopada 2019 r. wydanego w sprawie VIII C 2346/18

1.  oddala apelację;

2.  przyznaje adw. A. S. kwotę 1.476,00 zł (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanemu z urzędu w postępowaniu apelacyjnym, w tym kwotę 276,00 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych) jako należny podatek od towarów i usług, i nakazuje wypłatę tej sumy ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.