Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1455/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Ł. W. i K. W.

przeciwko (...) Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 14 maja 2019 r. wydanego w sprawie I C 831/19

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Ł. W. i K. W. solidarnie kwotę 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.