Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1461/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Jacek Kępa

Sędziowie: Radosław Olewczyński (spr.)

Renata Jagura

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa R. G. i K. G.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w L.

o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2019 r. wydanego w sprawie I C 208/17

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 w ten tylko sposób, że wyznacza pozwanemu termin czterech miesięcy na wykonanie zawartego w tym punkcie nakazu;

2.  oddala apelację w pozostałej części;

3.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w L. na rzecz R. G. i K. G. kwotę 900 (dziewięćset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.