Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1718/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Jacek Kępa

Sędziowie: Radosław Olewczyński (spr.)

Sławomir Zieliński

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2020 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. C.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółki Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 23 maja 2019 r. wydanego w sprawie I C 834/15

1.  uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1 w zakresie rozstrzygnięcia co do kwoty 14.400,00 zł (czternaście tysięcy czterysta złotych) oraz co do ustawowych odsetek od kwoty 25.300,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych) od dnia 28 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty i umarza postępowanie w tej części;

2.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od J. C. na rzecz Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 1.800,00 zł (tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.