Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1739/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Jacek Kępa

Sędziowie: Radosław Olewczyński (spr.)

Sławomir Zieliński

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. G.

przeciwko M. K.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 11 czerwca 2019 r. wydanego w sprawie I C 3495/18

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy oznaczony numerem 2 w postaci prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 31 sierpnia 2011 roku wydanego w sprawie I C 878/10 opatrzonego klauzulą wykonalności z dnia 8 lutego 2012 roku- w części, tj. co do obowiązku A. G. przywrócenia posiadania dopływu wody bieżącej do mieszkania Z. Ł. położonego w budynku na nieruchomości w O. przy ulicy (...) poprzez odkręcenie zaworu wody znajdującego się w mieszkaniu A. G., oddala powództwo w pozostałej części i znosi pomiędzy stronami koszty procesu;

2.  oddala apelację w pozostałej części;

3.  znosi pomiędzy stronami koszty postępowania apelacyjnego.