Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2729/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko W. Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 15 października 2019 r. wydanego w sprawie VIII C 48/19

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od W. Ł. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 900,00 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.