Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XIII Ga 1332/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca­­ 2021r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Marzena Eichstaedt

Sędziowie: Sędzia Ryszard Badio

Sędzia: Wiktor P. Matysiak (sprawozdawca)

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2021r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. S.

przeciwko B. B.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 8 września 2020r. wydanego w sprawie o sygnaturze akt XII GC 4030/19

1. oddala apelację,

2. zasądza od pozwanego B. B. na rzecz powoda M. S. kwotę 1.800 (tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wiktor P. Matysiak Marzena Eichstaedt Ryszard Badio