Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1417/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 września 2020 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Marta Przybylska

Protokolant stażysta Patrycja Kokot

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu ---

po rozpoznaniu dnia 3 września 2020 r.

sprawy M. W. syna Z. i W. zd. Koniak, ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że

I.  w dniu 4 września 2019 roku w K., wbrew przepisom ustawy posiadał znaczną ilość nowych substancji psychoaktywnych w postaci suszu roślinnego o łącznej masie 41,062 grama netto zawierającego w swym składzie 5 - (...) P., przy czym czynu tego dopuścił się wciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 62b ust. 2 ustawy „O przeciwdziałaniu narkomanii” z dnia 29 lipca 2005 r. w zw. z art. 64 § 1 kk

II.  w dniu 14 maja 2020 r. w K., wbrew przepisom ustawy, posiadał środki odurzające w postaci marihuany o masie 1,40 grama netto, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy „O przeciwdziałaniu narkomanii” z dnia 29 lipca 2005 r. w zw. z art. 64 § 1 kk

1.  uznaje oskarżonego M. W. za winnego zarzucanego mu czynu opisanego w pkt I wyczerpującego znamiona art. 62b ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 62b ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. wymierza mu karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

2.  uznaje oskarżonego M. W. za winnego zarzucanego mu czynu opisanego w pkt II wyczerpującego znamiona art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. w związku z art. 37a kk i art. 4 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

3.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk i art. 86 § 1 i 3 kk w miejsce z osobna orzeczonych oskarżonemu w pkt I i II wyroku kar ograniczenia wolności wymierza karę łączną 2 (dwóch) lat ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

4.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary łącznej ograniczenia wolności zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 4 września 2019 r. godz. 23:00 do dnia 5 września 2019 r. godz. 12:31 i od dnia 14 maja 2020 r. godz. 17:10 do 15 maja 2020 r. godz. 12:27,

5.  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. orzeka przepadek od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa przez zniszczenie dowodów rzeczowych w postaci woreczka foliowego z zawartością suszu roślinnego o wadze 47 gram brutto zapisanego pod numerem bieżącym (...) oraz marihuana o wadze netto 1,30 grama opisanego pod numerem 947/20 przechowywanych w magazynie dowodów rzeczowych Komendy Miejskiej Policji w K.,

6.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 897,12 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem 12/100) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych i zwalnia oskarżonego od ponoszenia opłaty.

SSR Marta Przybylska