Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 523/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 marca 2021r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia Anna Zawiślak

Protokolant: sekr. sądowy Sylwia Karkoszka

przy udziale Prokuratora ---

po rozpoznaniu w dniach 11.01.2021r. i 10.03.2021r.

sprawy przeciwko:

D. C. synowi K. i J. zd. H. , ur. (...) w miejscowości Z.

oskarżonemu o to, że:

w dniu 27 kwietnia 2019 roku w K. na ul. (...), kierował w strefie ruchu lądowego po drodze publicznej samochodem osobowym m-ki T. (...) o numerze rejestracyjnym (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,35 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

1.  ustalając, iż działanie oskarżonego D. C. wypełnia znamiona art. 178a §1 kk – na podstawie art. 66 §1 kk i art. 67§1 kk warunkowo umarza postępowanie karne wobec oskarżonego D. C. na okres próby 2 (dwóch) lat od uprawomocnienia się wyroku,

2.  na podstawie art. 67 § 3 kk w zw. z art. 39 pkt 3 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wszelkich kategorii w strefie ruchu lądowego na okres 2 (dwóch) lat,

3.  na podstawie art. 63§4 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 27.04.2019r.,

4.  na podstawie art. 67 § 3 kk w zw. z art. 39 pkt 7 kk i art. 43a §1 kk orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych,

5.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 251,28 (dwieście pięćdziesiąt jeden 28/100) złotych tytułem kosztów sądowych.

Sędzia Anna Zawiślak