Pełny tekst orzeczenia

7.Sygn. akt II K 712/20

1.2.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 stycznia 2021r

Sąd Rejonowy w Kaliszu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Agnieszka Wachłaczenko

Protokolant st. sekretarz sądowy Agnieszka Dębowa

w obecności Prokuratora---

po rozpoznaniu dnia 26.01.2021r

sprawy M. P. , s. M. i E. zd. J. ur. (...) w J.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 02 kwietnia 2020 roku w K. posiadał środki odurzające w postaci marihuany w ilości 1,14 grama brutto/0.685 grama netto

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku

II.  w dniu 02 kwietnia 2020 roku w K. na ul. (...), kierował w strefie ruchu lądowego po drodze publicznej samochodem osobowym marki R. (...) o nr rej. (...) i pomimo wydania przez uprawnionych do kontroli ruchu drogowego funkcjonariuszy Policji, poruszających się pojazdem przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego, nie zatrzymał niezwłocznie wyżej wymienionego pojazdu i kontynuował jazdę

tj. o czyn z art. 178b k.k.

1.  oskarżonego M. P. uznaje za winnego zarzucanego mu w punkcie I czynu wypełniającego dyspozycję art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przyjmując, iż czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi opisany w art. 63 ust. 3 cyt. ustawy i za ten czyn na podstawie art. 62 ust. 3 cyt. ustawy wymierza mu karę 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych,

2.  oskarżonego M. P. uznaje za winnego zarzucanego mu w punkcie II czynu wypełniającego dyspozycję art. 178b k.k. i za ten czyn na podstawie art. 178b k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

3.  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek dowodów rzeczowych zarejestrowanych w wykazie dowodów rzeczowych nr (...), nr Drz 874/20 na rzecz Skarbu Państwa i zarządza jego zniszczenie;

4.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza okres zatrzymania oskarżonego od 02 kwietnia 2020r. godz. 21.10 do 03 kwietnia 2020 r. godz. 12.23,

5.  na podstawie art. 42 § 1a pkt 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi w strefie ruchu lądowego na okres 2 (dwóch) lat,

6.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę (...),83 (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia sześć złotych 83/100) tytułem kosztów sądowych.

SSR Agnieszka Wachłaczenko

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 712/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

7.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

roboto

M. P.

I. w dniu 02 kwietnia 2020 roku w K. posiadał środki odurzające w postaci marihuany w ilości 1,14 grama brutto/0.685 grama netto, tj. czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

II. w dniu 02 kwietnia 2020 roku w K. na ul. (...), kierował w strefie ruchu lądowego po drodze publicznej samochodem osobowym marki R. (...) o nr rej. (...) i pomimo wydania przez uprawnionych do kontroli ruchu drogowego funkcjonariuszy Policji, poruszających się pojazdem przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego, nie zatrzymał niezwłocznie wyżej wymienionego pojazdu i kontynuował jazdę, tj. czyn z art. 178b k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 2 kwietnia 2020 r. oskarżony M. P. kierował samochodem marki R. o nr. rej. (...). Poruszał się ulica (...) w K. od m. S. w kierunku ul. (...). Ok. godz. 20.45, na ulicy (...) funkcjonariusz Policji przy pomocy latarki dał znak kierującemu do zatrzymania, wskazując miejsce zatrzymania. Kierujący jednak nie zatrzymał się, przyspieszył i odjechał w kierunku centrum miasta. Funkcjonariusze udali się za uciekającym kierowcą, próbowali go zatrzymać używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Oskarżony poruszał się ulicami (...), wielokrotnie naruszając przepisy ruchu drogowego, nie stosując się do sygnałów na sygnalizatorach świetlnych oraz poruszając się niezgodnie z kierunkiem ruchu. Ostatecznie oskarżony zatrzymał pojazd na ul. (...) i dalej uciekał pieszo. Został zatrzymany przy ul. (...)

W trakcie przeszukania oskarżonego znaleziono susz roślinny zawierający marihuanę.

1. notatka urzędowa

2. protokół zatrzymania ,

3. protokół przeszukania

4. protokół użycia testera narkotykowego,

5. protokół oględzin,

6. opinia

7. wyjaśnienia oskarżonego

1. k. 1-2

2. k. 3-4

3. k. 8-10

4. k. 6,

5. 12-13,

6. 33-39

7. 23

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

7.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1. notatka urzędowa,

2. protokół zatrzymania ,

3. protokół przeszukania,

4. protokół użycia testera narkotykowego,

5. protokół oględzin,

6. opinia,

7. wyjaśnienia oskarżonego

Sąd dał wiarę wymienionym dowodom ponieważ korespondują one ze sobą, a nie ujawniły się żadne okoliczności nakazujące odmówić im wiary.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

7.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1, 2

M. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zgodnie z treścią art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii karze podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe. Natomiast zgodnie z art. 178b k.k. karze podlega ten, kto pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę.

W ocenie Sądu zgromadzony materiał dowodowy pozwala na przypisanie oskarżonemu M. P. wszystkich zarzucanych mu czynów.

Obu tych czynów oskarżony dopuścił się umyślnie z zamiarem bezpośrednim. Sąd nie dopatrzyła się okoliczności wyłączających winę lub bezprawność zarzucanych mu czynów.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

7.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. P.

1.,

2..,

3.,

5.,

I.,

II.,

I.,

II.

1. Sąd wymierzył oskarżonemu za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii karę grzywny ustalając, iż czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi z uwagi na niewielką ilość posiadanego środka odurzającego. Społeczną szkodliwość czynu oskarżonego Sąd określił jako średnią. Jako okoliczność obciążającą Sąd potraktował uprzednią wielokrotną karalność oskarżonego, w tym za czyny z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jako okoliczność łagodzącą przyznanie się oskarżonego do popełnienia zarzucanego mu czynu.

2. Społeczną szkodliwość czynu z art. 178b k.k. Sąd ocenił jako znaczną. Swoim zachowaniem oskarżony godził w bezpieczeństwo w komunikacji. Jednocześnie naruszył szereg norm Prawa o ruchu drogowym kierując pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień, nie stosując się do sygnałów świetlnych oraz innych znaków.

Okolicznością obciążającą oskarżonego jest jego uprzednia wielokrotna karalność, okolicznością łagodząca przyznanie się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożenie wyjaśnień. Z tych przyczyn Sąd uznał iż dyrektywy wymiaru kary opisane w art. 53 k.k. spełni kara 3 miesięcy pozbawienia wolności.

3. na podstawie art. 70 ust. 2 cyt. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeczono o przepadku dowodu rzeczowego.

5. Orzeczenie zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi na podstawie art. 42 par. 1a pkt 1 k.k. było obligatoryjne. Jego okres został oznaczony na 1 rok mając na uwadze konieczność wyeliminowania oskarżonego jako kierowcy z ruchu drogowego.

7.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. P.

4.

II.

Na podstawie art. 63 par. 1 k.k. zaliczono oskarżonemu na poczet kary pozbawienia wolności okres jego zatrzymania w sprawie.

7.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6

Na podstawie art. 627 k.p.k. Sąd obciążył oskarżonego kosztami sądowymi.

7.Podpis