Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 431/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19 listopada 2020 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Piotr Stelmach

Protokolant: Iwona Wójcik

po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2020 r. sprawy karnej

Ł. N. s. W. i H. z domu R.,

ur. (...) w N.

oskarżonego o to, że:

w dniu 3 stycznia 2020 roku w N. na ul. (...) prowadził w ruchu lądowym pojazd marki R. (...) o nr rej. (...) pomimo orzeczonego wyrokami Sądu Rejonowego w Nowym Sączu sygn. akt (...)z 27 września 2012 roku zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów na okres 10 lat, wyrokiem o sygn. (...) z dnia 18 grudnia 2012 roku zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 10 lat, wyrokiem łącznym o sygn. (...) z dnia 23 stycznia 2013 roku zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 lat, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu, co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne;

tj. o przest. z art. 244 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k.

I.  uznaje oskarżonego Ł. N. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia stanowiącego przestępstwo z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na mocy art. 244 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na mocy art. 42 § 1a pkt 2 k.k. orzeka oskarżonemu środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 (dziesięciu) lat,

III.  na zasadzie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w kwocie 70 (siedemdziesiąt) złotych i na zasadzie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia go od ponoszenia pozostałych kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 431/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

Ł. N.

W dniu 3 stycznia 2020 roku w N. na ul. (...) prowadził w ruchu lądowym pojazd marki R. (...) o nr rej. (...) pomimo orzeczonego wyrokami Sądu Rejonowego w (...), sygn. akt (...) z dnia 27 września 2012 roku zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów na okres 10 lat, wyrokiem o sygn. (...)z dnia 18 grudnia 2012 r. zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 10 lat, wyrokiem łącznym o sygn. (...) z dnia 23 stycznia 2013 roku zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 lat, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony w dniu 3 stycznia 2020 r. około godziny 22:05 w N. na ul. (...) został zatrzymany do kontroli drogowej w celu zbadania trzeźwości. Poruszał się samochodem R. (...) o nr rej. (...).

Wyjaśnienia oskarżonego

36, 73

Zeznania N. J.

23

Zeznania P. Ź.

20-21

Wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z 27 września 2012 roku ((...)) orzeczono wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 lat. Wyrok uprawomocnił się 5 października 2012 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego w(...) z 18 grudnia 2012 roku ((...)) orzeczono wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 10 lat. Wyrok uprawomocnił się 26 grudnia 2012 r. Wyrokiem Łącznym Sądu Rejonowego w (...) z 23 stycznia 2013 roku (sygn. (...)) orzeczono łącznie wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 lat. Wyrok uprawomocnił się 5 października 2012 r.

karta karna

56-60

odpis wyroku (...)

28-29

kopia odpisu wyroku (...)

13

kopia odpisu wyroku (...)

10-11

Oskarżony był dotychczas osiemnastokrotnie karany. Od 30 listopada 2015 r. do 29 listopada 2018 r. oskarżony odbywał karę łączną 3 lat pozbawienia wolności orzeczoną mu Wyrokiem Łącznym Sądu Rejonowego w (...)z 23 stycznia 2013 roku (sygn. (...)). Za podstawę wymiaru tej kary łącznej wzięto, między innymi, karę 1 roku pozbawienia wolności, którą wymierzono oskarżonemu wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z 26 marca 2012 r. (sygn. (...)) za przestępstwo z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

karta karna

56-60

odpis wyroku (...)

28-29

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

Wyjaśnienia oskarżonego

Szczere, korespondujące z dowodami z dokumentów i zeznaniami świadków.

Zeznania N. J.

Stanowcze, konkretne, korespondują z zeznaniami drugiego z policjantów oraz wyjaśnieniami oskarżonego.

Zeznania P. Ź.

Stanowcze, konkretne, korespondują z zeznaniami drugiego z policjantów oraz wyjaśnieniami oskarżonego.

karta karna

Dokument urzędowy, którego prawdziwość i treść nie budziła żadnych wątpliwości.

odpis wyroku (...)

Dokument urzędowy, którego prawdziwość i treść nie budziła żadnych wątpliwości.

kopia odpisu wyroku (...)

Kopia dokumentu urzędowego, którego treść i prawdziwość nie były kwestionowane.

kopia odpisu wyroku (...)

Kopia dokumentu urzędowego, którego treść i prawdziwość nie były kwestionowane.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

Ł. N.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony kierował samochodem po drodze publicznej pomimo obowiązywania go w tym czasie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wynikającego z wyroków skazujących za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. Wiedział o tym, że jest zobowiązany do powstrzymania się od prowadzenia takich pojazdów mechanicznych, a więc działał umyślnie. Jego czyn wypełniał zatem znamiona z art. 244 k.k. Co więcej, swojego czynu dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu kary 3 lat pozbawienia wolności (od 30 listopada 2015 r. do 29 listopada 2018 r.) orzeczonej mu na podstawie wyroku łącznego wydanego w sprawie (...) obejmującego skazanie w sprawie (...) za przestępstwo z art. 244 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., a więc niewątpliwie umyślne przestępstwo podobne (takie samo jak zarzucane). Ponadto czyn oskarżonego jest zawiniony a jego społeczna szkodliwość wyższa niż znikoma.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Ł. N.

I

I

Wymierzając karę wzięto pod uwagę stopień zawinienia - oskarżony jest osobą dorosłą i w pełni poczytalną.

Stopień społecznej szkodliwości czynu oceniono jako wysoki - przede wszystkim warunkowany godzeniem przez oskarżonego w prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności wykonalność orzeczeń sądowych.

Okoliczności obciążające:

- wielokrotna karalność - w tym sześciokrotna za czyny z art. 244 k.k.

Okoliczności łagodzące:

- przyznanie się do winy,

W obliczu niepoprawnej postawy po stronie oskarżonego oraz wysokiego stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu Sad przyjął, że jedynie kara pozbawienia wolności będzie wystarczająco dolegliwa i odpowiednia dla oskarżonego - tak by spełnić swoje cele zapobiegawcze i wychowawcze. Z uwagi na ustawowe zagrożenie karą za zarzucany czyn - do 5 lat pozbawienia wolności, jej wymiar nie może być uznany za rażąco surowy.

Ł. N.

II

I

Zgodnie z art. 42 § 1a pkt 2 k.k. orzeczono oskarżonemu środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 lat. Przy wymiarze okresu obowiązywania środka karnego wzięto pod uwagę okoliczności uwzględnione przy wymiarze kary.

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Oskarżonego częściowo zwolniono od kosztów postępowania. Wprawdzie nie ma on majątku, jednak podejmowane prace dorywcze przynoszą mu dochody pozwalające uiścić kwotę 70 złotych tytułem części kosztów postępowania.

Podpis