Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 480/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Łukowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący sędzia Edyta Cieliszak

Protokolant st. sekr. sądowy Beata Siestrzewitowska

bez udziału prokuratora

po rozpoznaniu dnia 28 stycznia 2021 roku sprawy J. F. s. S. i J. z domu W. ur. (...) w A.

oskarżonego o to, że:

w dniu 15 maja 2020 roku w miejscowości A., gm. Ł. (...), woj. (...) jechał jako kierujący motorowerem marki (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości- 0, 67mg/l, 0,69mg/l, 0, 62 mg/l, 0, 61 mg/l, 0, 57 mg/l i 0, 58mg/l- alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Łukowie w sprawie sygn. akt II K 650/11 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, czym nie zastosował się również do orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Łukowie, sygn. akt II K 650/11 z dnia 20 lipca 2011 roku zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres dwóch lat -

to jest o czyn z art. 178a§ 4 kk

orzeka

J. F. uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu czynu i za czyn ten na podstawie art. 178a § 4 kk skazuje go i wymierza mu karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 42 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych; na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwotę 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych tytułem świadczenia pieniężnego; zwalnia oskarżonego od opłaty i wydatków, wydatkami obciążając Skarb Państwa.

(...)

Formularz UK 1

Sygnatura akt

(...)

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

J. F.

jak w akcie oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

oskarżony jechał jako kierujący motorowerem m-ki (...) nr rej. (...) w ruchu lądowym, po drodze publicznej, w miejscowości A. w dniu 15 maja 2020 r znajdując się w stanie nietrzeźwości- 0,67, 0,69, 0,62, 0,61, 0, 57, 0,58 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

wyniki badania stanu trzeźwości

2-4

opinia retrospektywna

18-21

zeznania W. K.

79-80, 25v

zeznania M. F. (1)

80, 5v-6

zeznania M. F. (2)

80-8129v-30

nagranie zgłoszenia wraz z protokołem jego odtworzenia

38-38v

oskarżony był karany za przestępstwa z art. 145§3 d.kk, 178a§1 kk, 207§1 kk

dane o karalności

16-17

prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Łukowie z dnia 20 lipca 2011 r w sprawie sygn. akt IIK 650/11 J. F. został skazany za czyn z art.178a§ 1 kk na karę grzywny, orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 2 lat,

odpis wyroku SR w Łukowie

31

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

J. F.

jak w akcie oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

oskarżony tego dnia jechał jako kierujący motorowerem m-ki (...) nr rej. (...) w ruchu lądowym, po drodze publicznej, w miejscowości A., jednak był wówczas trzeźwy, po przyjeździe na posesję z zakupami wszedł do garażu i tam wypił wódkę w ilości niecałe 100 ml oraz połowę piwa o,5 l, wypił zakupioną maślanke, zjadł bułkę a następnie dopił piwo do końca i dopiero wówczas przyjechał radiowóz policyjny, od powrotu na posesję do przyjazdu funkcjonariuszy upłynęło ok.40 minut

wyjaśnienia oskarżonego

78, 11, 41, 49v

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

wyniki badania stanu trzeźwości

przeprowadzone prawidłowo, nie budzą zastrzeżeń

opinia retrospektywna

opinia nie budzi zastrzeżeń Sądu i odpowiada w pełni wymogom z art.200§1 kpk, przeprowadzone badania stanu trzeźwości oskarżonego wskazują, że J. F. zakończył spożywanie alkoholu pomiędzy godzinami 9:35 a 9:50. , po wykonaniu badań i wyliczeń biegły wskazał, że najniższym przedziałem stężeń, jakie mogło wystąpić w godzinach 10:55 do 11:25 są wartości od 1,23 promila do nieco poniżej 1,40 promila, jadąc do sklepu oskarżony znajdował się więc w stanie nietrzeźwości, brak podstaw do zakwestionowania wyników badania na zawartość alkoholu. Wypicie zaś przez oskarżonego deklarowanej przez niego ilości alkoholu powinno spowodować stężenie niższe niż wszystkie uchwycone w badaniach

zeznania W. K.

świadek szczerze, logicznie i wyczerpująco wskazał na wszystkie znane mu z racji wykonywanych obowiązków okoliczności a jego zeznania nie budzą wątpliwości i są spójne z zeznaniami M. i M. F. (2), w szczególności co do czasu przybycia na posesję- bardzo krótki czas, niespełna lub ok. 3 minut po przyjeździe na nią oskarżonego ale też w zgodzie z odtworzonym zapisem zgłoszenia interwencji

zeznania M. F. (1)

mimo skonfliktowania niewątpliwie z oskarżonym Sąd nie miał zastrzeżeń co do wiarygodności zeznań tego świadka , bardzo wyczerpująco, przekonująco i szczerze zeznała o wszystkim, co jej wiadome, na prośbę synowej zadzwoniła z interwencją widząc, że oskarżony ( po sposobie zachowania, chodu, komunikowania) jest pod wpływem alkoholu, podczas zgłaszania interwencji cały czas była w kontakcie z dyżurnym informując go o tym, że oskarżony już wrócił na posesję a zaraz po tym nadjechali funkcjonariusze, jej zeznania mają też potwierdzenie w nagraniu zgłoszenia i protokole jego odtworzenia a także we wnioskach opinii retrospektywnej, z której wynika, ze przed wyjazdem z podwórka oskarżony niewątpliwie był w stanie nietrzeźwości

zeznania M. F. (2)

spójnie z M. F. (1) podała wszystkie znane jej okoliczności, zeznania korelują z pozostałym materiałem dowodowym, także zeznaniami W. K., uwagi jak wyżej w odniesieniu do zeznań M. F. (1), także z jej zeznań wynika, ze kiedy teściowa zgłaszała interwencję i była w telefonicznym kontakcie z dyżurnym , na posesję wjechał motorowerem oskarżony a 2 maksymalnie 3 minuty za nim patrol Policji, kategorycznie wskazała, że oskarżony nie zdążyłby wypić żadnego alkoholu po przyjeździe na posesję, bo zaraz za nim wjechali na nią policjanci

nagranie zgłoszenia wraz z protokołem jego odtworzenia

nie budzi wątpliwości

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

wyjaśnienia oskarżonego

wyjaśnienia są sprzeczne przede wszystkim z zeznaniami M. F. (2) i M. F. (3), ale także ze wszystkimi omówionymi już wyżej dowodami, przede wszystkim wyjaśnieniom oskarżonego przeczy też opinia retrospektywna omówiona wyżej, są jedynie próbą uniknięcia odpowiedzialności i wersją obrony, która w świetle obiektywnych, obdarzonych wiarą omówionych wyżej dowodów nie może się ostać

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

J. F.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

kwalifikacja prawna nie kwestionowana i nie budząca wątpliwości, zachowanie polegające na kierowaniu pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości w sytuacji wcześniejszego skazania za czyn z art.178a§1 kk wyczerpało niewątpliwie dyspozycję art. 178a§4 kk, niestety Sąd powielił błąd i omyłkę w akcie oskarżenia, winien bowiem wyeliminować, że oskarżony kierował motorowerem także w czasie obowiązującego go zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, choć zakaz ten zakończył się, skazanie jednak z uwagi na kolejne, nie uległo zatarciu, stąd też kwalifikacja prawna z art.178a§4 kk jest prawidłowa

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. F.

kara 5 miesięcy pozbawienia wolności

współmierna do stopnia zawinienia oskarżonego i społecznej szkodliwości zarzucanego mu czynu, obciążające wcześniejsza karalność nie tylko za czyn z art.178a§1 kk ale też za inne przestępstwa wskazują, że oskarżony jest sprawcą niepoprawnym, lekceważącym porządek prawny a wcześniej orzeczone kary i środki karne nie odniosły pożądanego skutku w postaci prewencji szczególnej, celu zapobiegawczego, ustawodawca nie zezwolił w odniesieniu do sprawców tego typu czynów na warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, zezwolił na to jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach- art.69§4 kk, które to okoliczności nie dotyczą zdaniem Sądu oskarżonego, nie nosi cech nadmiernej surowości gdy się zważy na dotychczasową postawę oskarżonego, powinna spełnić cele wychowawcze i zapobiegawcze, osiągnąć także cel ogólnoprewencyjny

J. F.

zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych dożywotnio

obligatoryjny

J. F.

świadczenie pieniężne 10 000 zł

obligatoryjne, orzeczone w najniższej wysokości

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

zwolnienie od kosztów w całości

oskarżony jest osadzony w zakładzie karnym, orzeczona wysokość świadczenia pieniężnego stanowi w tej sytuacji i tak znaczącą dolegliwość finansową

1.Podpis

sędzia Edyta Cieliszak

POUCZENIE O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH

Strona ma prawo do złożenia w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Oskarżony pozbawiony wolności, który nie ma obrońcy i – pomimo złożenia wniosku o doprowadzenie go na termin rozprawy, na którym ogłoszono wyrok – nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, ma prawo do złożenia wniosku o sporządzenia na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku w terminie 7 dni od daty doręczenia mu wyroku.

Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie wskazując:

1)  oznaczenie organu, do którego jest skierowany, oraz sprawy, której dotyczy;

2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, a także – w pierwszym piśmie złożonym w sprawie – numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej lub oświadczenie o ich nieposiadaniu;

3) treść wniosku, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu oraz oznaczenie oskarżonego, gdy wniosek nie pochodzi od oskarżonego;

4) datę i podpis składającego pismo (za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona, ze wskazaniem przyczyny złożenia swego podpisu).

Wniosek złożony przez osobę nieuprawnioną, po terminie lub którego braki formalne nie zostały uzupełnione w terminie przez wnoszącego nie zostanie przyjęty (art. 119, art. 422 § 1, § 2 i § 3) 2).

Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom i podmiotowi zobowiązanemu przysługuje apelacja (art. 444).

Apelację wnosi się na piśmie do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem (art. 428 § 1, art. 445 § 1).

Apelację co do winy uważa się za wniesioną przeciwko całości wyroku, a apelację co do kary uważa się za wniesioną przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych. Natomiast apelację co do środka karnego, środka kompensacyjnego albo przepadku uważa się za wniesioną odpowiednio przeciwko całości rozstrzygnięcia o środkach karnych albo o środkach kompensacyjnych albo o przepadku (art. 447 § 1-3).

W apelacji można podnosić zarzuty, które nie stanowiły lub nie mogły stanowić przedmiotu zażalenia (art. 447§ 4).

Podstawą apelacji nie może być błąd w ustaleniach faktycznych przyjęty za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia, oraz rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka, związane z treścią zawartego porozumienia w sprawie wydania wyroku skazującego, wymierzenia określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego lub rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu (art. 447 § 5).

Podstawą apelacji nie mogą być wyłącznie zarzuty, których uwzględnienie mogłoby nastąpić w trybie sprostowania omyłki pisarskiej lub rachunkowej oraz w obliczeniu terminów w wyroku albo uzasadnieniu do niego, w trybie rozstrzygnięcia co do przepadku, zaliczenia tymczasowego aresztowania, zatrzymania lub okresu rzeczywistego pozbawienia wolności, okresu zatrzymania prawa jazdy lub innego odpowiedniego dokumentu lub okresu zawieszenia oskarżonego w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu albo nakazania powstrzymania się od określonej działalności lub od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów, lub zakazania ubiegania się o zamówienia publiczne na czas trwania postępowania, nałożenia obowiązku zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu albo dowodów rzeczowych, oraz w trybie rozstrzygnięcia o kosztach procesu (art. 447 § 6).

Apelacja wniesiona po terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo niedopuszczalna z mocy ustawy nie zostanie przyjęta (art. 429 § 1).

Oskarżony ma prawo do korzystania przy sporządzeniu apelacji z pomocy ustanowionego przez siebie obrońcy, a strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika. Do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba. Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratoralub pełnomocnika będącego radcą prawnym, powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata, radcę prawnego albo radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki związane z ustanowieniem obrońcy albo pełnomocnika ponosi strona, która go ustanowiła (art. 6, art. 83 § 1, art. 87 § 1,art. 446 § 1, art. 620).

Jeśli strona nie ma obrońcy albo pełnomocnika z wyboru, może żądać, aby wyznaczono obrońcę albo pełnomocnika z urzędu, w tym w celu dokonania określonej czynności, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów ustanowienia obrońcy albo pełnomocnika z wyboru bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Pełnomocnik z urzędu zostanie wówczas wyznaczony z listy pełnomocników. Wyznaczenie pełnomocnika z urzędu może zostać cofnięte, jeżeli okaże się, że nie istnieją okoliczności, na podstawie których go wyznaczono (art. 78 i art. 81a § 1 w zw. z art. 88 § 1 zd. drugie).

Udział obrońcy w postępowaniu nie wyłącza osobistego działania w nim oskarżonego, a udział pełnomocnika nie wyłącza osobistego działania w nim strony innej niż oskarżony (art. 86 § 2 w zw. z art. 88 § 1 zd. drugie).

Do biegu wskazanych powyżej terminów nie wlicza się dnia, od którego liczy się dany termin. Jeżeli koniec tego terminu przypadnie na dzień przez ustawę uznany za dzień wolny od pracy lub na sobotę, czynność można wykonać następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą (art. 123 § 1 i § 3). Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek o sporządzenie uzasadnienia na piśmie lub apelacja zostaną złożone bezpośrednio w sądzie albo:

1.  nadane w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej;

2.  nadane w polskim urzędzie konsularnym;

3.  złożone przez żołnierza, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, w dowództwie jednostki wojskowej;

4.  złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego zakładu;

5.  złożone przez członka załogi polskiego statku morskiego kapitanowi statku (art. 124).

1)  należy wybrać właściwy zwrot;

2)  podane w nawiasach przepisy oznaczają odpowiednie artykuły ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, z późn. zm.).