Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 1245/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Zawierciu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Agnieszka Wolak

po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2020 r. w Zawierciu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. D.

przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. D. kwotę 4.000 zł (cztery tysiące złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 grudnia 2020r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. D. kwotę 280,00 zł (dwieście osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

3.  oddala powództwo w pozostałej części;

4.  koszty zastępstwa procesowego znosi wzajemnie pomiędzy stronami;

5.  nakazuje pobrać od pozwanego (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Zawierciu kwotę 190,17 zł (sto dziewięćdziesiąt złotych 17/100) tytułem nieuiszczonej części kosztów sądowych.