Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 453/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący S.S.O. Ewa Steckiewicz-Ochocka

Protokolant Katarzyna Loska

po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa D. Ż.

przeciwko Skarbowi Państwa – Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku

o zapłatę

1.  zasądza od Skarbu Państwa – Prokuratury Okręgowej w Białymstoku na rzecz D. Ż. kwotę 87.186,82 zł(osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć i 82/100 złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 21 lutego 2020 roku oraz kwotę 1.358 zł(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  ściąga z zasądzonego w punkcie 1 na rzecz powoda D. Ż. roszczenia na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 2.627,32 zł(dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem i 32/100 złotych) tytułem należnych kosztów sądowych.