Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII K 567/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Joanna Cisak-Nieckarz

Protokolant: Anna Krawczyńska

przy udziale Prokuratora: xxx

po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2021 roku

sprawy P. R. , syna G. i J. z domu N., urodzonego w dniu (...) w P.

oskarżonego o to, że:

I.  W dniu 02 marca 2020 r ok godz. 17:30 w P. przy ul. (...) woj (...) prowadził po drodze publicznej pojazd mechaniczny -samochód osobowy marki O. (...) o nr rej (...) w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości z zawartością alkoholu w wydychanym powietrzu prowadzącą o godz. 19:10 do stężenia na poziomie 0,88 mg/l , o godz. 19:12 do stężenia na poziomie 0,90 mg/l, o godz. 19:44 do stężenia na poziomie 0,90 mg/l , o godz. 20:16 do stężenia na poziomie 0,85 mg/l, oraz pod wpływem substancji psychotropowej z grupy II-P w postaci amfetaminy z wynikiem 39 ng/ml i substancji psychotropowej z grupy II-P w postaci ∆9 - (...) z wynikiem 2,2 ng/ml czym umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w strefie ruchu lądowego

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

II.  W dniu 03 marca 2020r ok. godz. 18:00-20:00 w P. przy ul. (...) woj (...) kierował groźby karalne pozbawienia życia i zdrowia wobec S. S., przy czym groźby te wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że mogą być spełnione ze względu na agresywne zachowanie podejrzanego

tj. o czyn z art 190 § 1 kk

III.  W dniu 03.03.2020r w P. przy ul (...) woj (...) złapał obiema rękami za szyję oraz uderzył dwukrotnie kolanem w głowę S. S. w wyniku czego pokrzywdzona doznała obrażeń ciała w postaci urazu głowy z obrzękiem czoła po stronie prawej oraz podskórnych wybroczyn krwawych na szyi, które to obrażenia spowodowały roztrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni

tj. o czyn z art 157 § 2kk

1.  na podstawie art. 17 § 1 pkt 10 kpk umarza postępowanie karne przeciwko oskarżonemu P. R. w zakresie czynu zarzucanego w punkcie II wyczerpującego dyspozycję art. 190 § 1 kk i koszty procesu w tym zakresie przejmuje na rachunek Skarbu Państwa;

2.  oskarżonego P. R. uznaje za winnego popełnienia:

a)  czynu zarzucanego w punkcie I wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 1 kk i za to na podstawie art. 178a § 1 kk wymierza oskarżonemu karę grzywny w liczbie 100 (sto) stawek dziennych, przyjmując wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30 (trzydzieści) złotych;

b)  czynu zarzucanego w punkcie III, przy czym ustala, że czynu tego oskarżony dopuścił się przed upływem 5 lat od wykonania w całości kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 11.10.2017 r. w sprawie (...), obejmującej karę 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu (...) w S. z dnia 22.05.2012 r. w sprawie (...) za umyślne przestępstwo podobne, czym wyczerpał dyspozycję art. 157 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 157 § 2 kk wymierza oskarżonemu karę grzywny w liczbie 100 (sto) stawek dziennych, przyjmując wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30 (trzydzieści) złotych;

3.  na podstawie art. 85 § 1 kk, art. 86 § 1 i 2 kk orzeczone wobec oskarżonego jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza oskarżonemu łączną karę grzywny w liczbie 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych, przyjmując wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30 (trzydzieści) złotych;

4.  na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 3 (trzech) lat, w związku z czynem przypisanym w punkcie 2a;

5.  na podstawie art. 43a § 2 kk zasądza od oskarżonego P. R. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwotę 5.000 (pięć tysięcy) złotych tytułem świadczenia pieniężnego, w związku z czynem przypisanym w punkcie 2a;

6.  na podstawie art. 63 § 1 i 5 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej łącznej kary grzywny okres zatrzymania w sprawie od dnia 02.03.2020 r. godz. 18.35 do dnia 03.03.2020 r. godz. 16.00, przyjmując, że jest on równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny;

7.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.839,76 zł (jeden tysiąc osiemset trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) tytułem zwrotu wydatków oraz kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem opłaty.