Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I C 552/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(...), dnia 19 marca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSO Karol Ike-Duninowski

Protokolant:st. sekr. sąd. Magdalena Lelewska

po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2021 r. w Łodzi

na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej Ł. ul. (...) z siedzibą w Ł.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł.

o zapłatę

1.  zasądza od (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Ł. ul. (...) z siedzibą w Ł. kwotę 460.538,48 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści osiem i 48/100) złotych z odsetkami ustawowymi od dnia 21 listopada 2012 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 10.817 (dziesięć tysięcy osiemset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  oddala powództwo w pozostałej części.