Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 98/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lutego 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

Protokolant: st.sekr. E. G.

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2021 roku w Łodzi

sprawy z powództwa: S. G.

przeciwko: Towarzystwu (...) S.A z/s w W.

o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę

1.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A z/s w W. na rzecz powoda S. G.

następujące kwoty :

a)  185.000zł ( sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) z odsetkami ustawowymi począwszy od 28 marca 2015r do dnia 31 grudnia 2015r i dalej od dnia 1 stycznia 2016r z odsetkami za opóźnienie, aż do dnia zapłaty - tytułem zadośćuczynienia

b)  22.848 ( dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem) w tym :

- 3000zł (trzy tysiące) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie począwszy od 28 lutego 2016r, aż do dnia zapłaty

- 19.848zł ( dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie począwszy od 25 czerwca 2018r aż do dnia zapłaty – tytułem odszkodowania;

c) rentę miesięczną z tytułu zwiększonych potrzeb:

- za okres od 1 stycznia.2018r do 31 grudnia 2018r w wysokości po 798,13zł ( siedemset dziewięćdziesiąt osiem 13/100) miesięcznie, płatną do 10 – tego każdego miesiąca z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat z tym, że za okres od 1 stycznia 2018r do 31 maja 2018r z odsetkami począwszy od 26czerwca 2018r ;

- za okres od 1 stycznia 2019r do 31 grudnia 2019r w wysokości po 887,75zł (osiemset osiemdziesiąt siedem 75/100) miesięcznie, płatną do 10 – tego każdego miesiąca z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat z tym, że w zakresie kwoty ponad 798,13zł ( siedemset dziewięćdziesiąt osiem 13/100) miesięcznie odsetki począwszy od 13 października 2020r ;

- począwszy od 1stycznia 2020r i dalej na bieżąco w wysokości 988zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem) miesięcznie, płatną do 10 – tego każdego miesiąca z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat z tym, że za okres od 1 stycznia 2020r do 1 października 2020r z odsetkami ustawowymi od 13 października 2020r;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3. zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A z/s w W. na rzecz powoda S. G. kwotę 25.368 ( dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kwotę 14.400zł ( czternaście tysięcy czterysta) tytułem zastępstwa procesowego

4. zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A z/s w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 9589zł ( dziesięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) tytułem zwrotu kosztów postępowania;