Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 787/20

POSTANOWIENIE

Dnia 16 marca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodnicząca Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant : stażysta Adrianna Zaborowska

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

(...) Spółki Akcyjnej w Ł.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

przy udziale zainteresowanego J. P.

o wydanie zaświadczeń A1

na skutek odwołania (...) Spółki Akcyjnej w Ł.

od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 9 stycznia 2020 roku znak (...) - (...)2-4-13

od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 27 stycznia 2020 roku znak (...) - (...)2-4-48

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie w sprawie;

2.  zasądzić od (...) Spółki Akcyjnej w Ł. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

M. R.