Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 787/20

UZASADNIENIE

Postanowienia z dnia 16 marca 2021 roku

w zakresie pkt. 2

Decyzją z dnia 9 stycznia 2020 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że J. P. nie podlega ustawodawstwu polskiemu w okresie od dnia 21 października 2019 roku do dnia 20 października 2021 roku oraz odmówił wydania zaświadczenia A1 potwierdzającego, że w w/w okresie znajduje zastosowanie ustawodawstwo polskie.

(decyzja – k. 13-18 teczka I załączonych do sprawy akt organu rentowego)

Decyzją z dnia 27 stycznia 2020 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. wycofał zaświadczenie A1 potwierdzające, że w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 18 października 2019 roku zastosowanie znajduje ustawodawstwo polskie oraz stwierdził, że J. P. nie podlega ustawodawstwu polskiemu w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 18 października 2019 roku.

(decyzja – k. 31-36 teczka II załączonych do sprawy akt organu rentowego)

Uznając powyższe decyzje za krzywdzące (...) SA w Ł. złożyła od nich odwołania.

(odwołanie – k. 3-3 verte, k. 3-3 verte w aktach o sygn. VIII U 935/20 załączonych do sprawy)

W odpowiedzi na odwołania Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. wniósł o oddalenie odwołań i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

(odpowiedź na odwołanie – k. 6-7 verte, k. 5-6 verte w aktach o sygn. VIII U 935/20 załączonych do sprawy)

Postanowieniem z dnia 16 marca 2021 roku Sąd na podstawie art. 219 k.p.c. połączył sprawę VIII U 935/20 do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą VIII U 787/20.

(postanowienie – protokół z rozprawy z dnia 16 marca 2021 roku – płyta CD – k. 44 w aktach VIII U 935/20 załączonych do sprawy)

Pismami z dnia 15 marca 2021 roku (...) SA w Ł., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, cofnęła odwołanie ze zrzeczeniem się roszczenia w każdej z połączonych spraw (VIII U 787/20 , VIII U 935/20).

(pismo wnioskodawcy – k. 65, k. 41 w aktach o sygn. VIII U 935/20 załączonych do sprawy)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

O kosztach zastępstwa procesowego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. statuującym zasadę odpowiedzialności za wynik sprawy. Wysokość kosztów zastępstwa procesowego została ustalona w oparciu o § 9 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804 ze zm.)

Wysokość kosztów została ustalona na kwotę 360 złotych (180 złotych x 2) . Odwołania zostały złożone w dwóch sprawach o sygn. akt VIII U 787/20 i VIII U 935/20, które następnie na podstawie art. 219 k.p.c. zostały połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia. Jednakże owe połączenie na podstawie wskazanego przepisu jest tylko zabiegiem technicznym, który nie prowadzi do powstania jednej nowej sprawy, nie pozbawia połączonych spraw ich odrębności i nie zmienia faktu, że łącznie rozpoznawane i rozstrzygane sprawy są nadal samodzielnymi sprawami. W konsekwencji, w razie połączenia przez sąd kilku spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, zwrot kosztów procesu przysługuje stronie odrębnie w każdej z połączonych spraw (postanowienie składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2012r., I Cz 164/11, Lex nr 1254636).

W ocenie Sądu Okręgowego całkowicie uzasadnionym jest obciążenie skarżącej Spółki kosztami zastępstwa procesowego organu rentowego zwłaszcza, że koszty te są na poziomie stawki minimalnej.

Wnioskodawca cofając odwołania, bez zmiany decyzji przez ZUS, musi zostać potraktowany jako strona, która przegrała spór w całości. Zwrócić należy uwagę, że strona występując do sądu z konkretnymi roszczeniami winna liczyć się z ryzykiem poniesienia kosztów procesu w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia wszczętego przez nią sporu. We własnym interesie, wyznaczonym ostrożnością procesową na wypadek przegranej, strona ta - jeszcze przed wydaniem rozstrzygnięcia - powinna zatem wykazać, że zachodzą szczególne okoliczności usprawiedliwiające nie obciążanie jej kosztami. Skarżąca Spółka tego nie uczyniła, zatem w ocenie Sądu Okręgowego zasadne jest obciążenie jej obowiązkiem zwrotu stronie przeciwnej, poniesionych przez nią kosztów zastępstwa procesowego.

Odstąpienie od obciążenia strony kosztami postępowania uzależnione jest od dyskrecjonalnej oceny sądu. Podważenie tej oceny możliwe jest w zasadzie jedynie w wypadku, gdy nie zawiera uzasadnienia, albo gdy ocena ta jest rażąco niesprawiedliwa. (I ACa 571/13 - wyrok SA Poznań z dnia 04-07-2013 Teza redakcyjna L.).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w punkcie 2 sentencji postanowienia.

ZARZĄDZENIE

odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawcy

A.B.