Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1242/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia S.O. Bogdan Jachowicz

Sędziowie: S.O. Barbara Pięcek

S.R. Katarzyna Bielczyk

Protokolant Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2014 r. w Łodzi

sprawy z powództwa M. O.

przeciwko Centrum Medycznemu (...) sp. z o.o. w P.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 28 maja 2013r. sygn. akt I C 618/12

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Centrum Medycznego (...) sp. z o.o. w P. na rzecz M. O. kwotę 1200 (tysiąc dwieście) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.