Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1556/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 kwietnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Tomasz Bajer

Sędziowie: Jolanta Jachowicz (spr.)

Iwona Godlewska

po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 8 sierpnia 2019 roku, sygn. akt XII GC 670/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący: „oddala powództwo.”;

II.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w S. kwotę 100 zł (sto) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Jolanta Jachowicz Tomasz Bajer Iwona Godlewska

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku doręczyć pełnomocnikom stron.

7.04.2021r.