Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1656/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 kwietnia 2021roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Tomasz Bajer

Sędziowie: Jolanta Jachowicz (spr.)

Iwona Godlewska

po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 15 lipca 2019 roku, sygn. akt XIII GC 2080/17

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1., 2. i 3. w ten sposób, że:

a.  w punkcie 1. obniża zasądzone odszkodowanie z kwoty 7.937,92 zł do kwoty 1.574,80 zł (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery złote 80/100) i oddala powództwo w zakresie kwoty 6.363,12 zł (sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 12/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 stycznia 2017 roku;

b.  w punkcie 2. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 1.018,86 zł (jeden tysiąc osiemnaście złotych 86/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

c.  w punkcie 3. obniża należność z tytułu zwrotu wydatków podlegającą pobraniu od (...) Spółki Akcyjnej w W. z kwoty 729,20 zł do kwoty 144,34 zł (sto czterdzieści cztery złote 34/100);

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 1.300 zł (jeden tysiąc trzysta) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Jolanta Jachowicz Tomasz Bajer Iwona Godlewska

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku doręczyć pełnomocnikom stron.

7.04.2021r.