Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 818/20 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska

Protokolant:

sekretarka Paulina Warchoł

po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2021 r. w Giżycku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Horyzont Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

przeciwko E. K.

o zapłatę

1.  Zasądza od pozwanej E. K. na rzecz powoda Horyzont Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. odsetki ustawowe liczone od kwoty 2.943,12 zł ( dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote 12/100) od dnia 22.08.2016 r. do dnia zapłaty.

2.  Zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

3.  Umarza postępowanie o zapłatę kwoty 2.943,12 zł.

SSR Anna Kurzynowska - Drzażdżewska

Sygn. akt I C 818/20

UZASADNIENIE

Powód (...) Bank S.A. z siedziba w W. wniósł pozew przeciwko E. K. domagając się zapłaty kwoty 2 943,12 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W uzasadnieniu podniósł, że udzielił pozwanej w dniu 20.05.2015 r pożyczki . Pozwana nie wywiązała się z jej postanowień wobec tego powód wezwał ją do dobrowolnej spłaty , a po bezskutecznym upływie terminu wypowiedział pożyczkę . Następnie powód uzyskał w postępowaniu elektronicznym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Lublinie nakaz zapłaty wydany w sprawie Nc- (...)16 dnia 27..X.2016 r.

Postanowieniem z dnia 19.XII.2016 r. SR w Lublinie nadał na wymieniony nakaz klauzulę wykonalności .

Postanowieniem z dnia 27.X.2020 r. SR w Lublinie uchylił swoje postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności . Następnie przywrócił pozwanej termin do wniesienia sprzeciwu i sprawę przekazał tutejszemu sądowi do rozpoznania.

Pozwana E. K. w sprzeciwie wniosła o oddalenie powództwa. Zakwestionowała w pierwszym rzędzie legitymację czynną powoda, sam fakt zawarcia umowy pożyczki i zastosowanie klauzul abuzywnych. Podniosła także zarzut przedawnienia roszczenia ( zob. sprzeciw k.57-59).

Pismem z dnia 04.01.2021 r. pełnomocnik HORYZONT Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. poinformował , że umową cesji z dnia 22.XII 2016 r. jego mocodawca nabył wierzytelność przysługującą (...) Bank S.A. wobec E. K. wynikającą z przywołanej na wstępie umowy pożyczki. Jednocześnie złożył oświadczenie ,że w trybie art.192 pkt 3 kpc wstępuje w miejsce dotychczasowego powoda.

( zob. pismo k.71 akt, oświadczenie A. Bank k.76).

Sąd ustalił, co następuje:

Stan faktyczny w sprawie ostatecznie okazał się bezsporny.

Jak wynika z przedstawionych kopii dokumentów pozwana w dniu w dniu 19 maja 2015 r. zawarła z (...) Bankiem S.A. umowę pożyczki kwoty 3 120,71 zł przy czym kwota 2 500 zł przeznaczona była na dowolny cel konsumpcyjny , zaś kwota 449,38 zł stanowił koszt ubezpieczenia ,natomiast opłata przygotowawcza wynosiła 171,33 zł .

( dowód : umowa pożyczki – k. 89 i nast.).

Pozwana nie wywiązywała się z zawartej umowy wobec powyższego pożyczkodawca dokonał jej wypowiedzenia w dniu 27.05.2016 r.

( zob. wypowiedzenie k.96 akt).

Następnie pozwem z dnia 22.08.2016 r. wniósł o zapłatę. Na mocy nakazu zapłaty z dnia 27.X.2016 r. Sąd Rejonowy Lublin –Zachód w Lublinie uwzględnił powództwo w całości .

( zob. nakaz zapłaty k.5).

Jak wskazano w pierwszej części uzasadnienia wymieniony nakaz zapłaty ostatecznie został uchylony po skutecznym wniesieniu przez pozwaną sprzeciwu.

W toku postępowania sądowego doszło także do przekształceń podmiotowych po stronie powodowej albowiem na mocy umowy cesji z dnia 22.XII.2016 r. pierwotny wierzyciel (...) Bank S.A. sprzedał przysługującą mu względem pozwanej wierzytelność na rzecz Horyzont (...) z siedzibą w W..

( zob. umowa cesji).

Przekształcenie podmiotowe nastąpiło na mocy oświadczenia (...) Bank S.A. i art.192 pkt 3 kpc.

( zob. oświadczenie k 76 akt).

Po przekazaniu sprawy do Sądu Rejonowego w Giżycku i po doręczeniu pełnomocnikowi pozwanej odpisu pozwu wpłynęła do tutejszego sądu odpowiedź na pozew, w której pełnomocnik pozwanej wniósł o oddalenie powództwa z uwagi na fakt, że pozwana w dniu 15.X.2020 r. zaspokoiła roszczenie dochodzone pozwem i dokonała spłaty kwoty 2 943,12 zł. Powołując się na powyższe okoliczności pełnomocnik pozwanej wniósł o zasądzenie od powoda kosztów postępowania bowiem spłata należności nastąpiła przed usunięciem braków formalnych pozwu przez powoda ( wezwanie w tej sprawie skierowano do pełnomocnika powoda dnia 14.XII.2020 r. – zob. zarządzenie k. 1). W tej sytuacji , zdaniem pełnomocnika pozwanej , podtrzymywanie żądania przez powoda było bezzasadne.

Sąd zważył ,co następuje:

Nie ulega wątpliwości ,że do zapłaty długu przez pozwaną doszło już po wszczęciu postępowania sądowego. Powód z uwagę na spełnienie świadczenia w dniu 16.X.2020 r. , a więc w czasie zawiśnięcia sporu, cofnął częściowo powództwo podtrzymując jednocześnie żądanie zapłaty należnych odsetek ustawowych od dnia wniesienia pozwu tj. 22.08.2016 r. do dnia zapłaty należności głównej. Podtrzymał także żądanie zapłaty kosztów postępowania.

W związku z cofnięciem powództwa w zakresie zapłaty kwoty należności głównej należało postępowanie w tej części umorzyć . O powyższym orzeczono na podstawie art. 355 kpc.

Żądanie zasadzenia zarówno kosztów postępowania oraz odsetek od pozwanej sąd uważa za zasadne.

W myśl art.481 §1 kc jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego , wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia , chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

Dodatkowo , nie ulega wątpliwości ,że spełnienie świadczenia już po wszczęciu postępowania sądowego jest traktowane jak przegranie sprawy i rodzi obowiązek zwrotu kosztów postępowania stosownie do treści art. 98 §1 kpc ( w tej kwestii zob. postanowienie SN z dnia 06.XI.1984 r. IV CZ 196/84 ).

Mając na uwadze przestawioną argumentacje orzeczono jak w sentencji.