Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II C 1185/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(...), dnia 8 kwietnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Paweł Filipiak

Protokolant: Małgorzata Grzęda

po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2021 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. B.

przeciwko M. A. (1)

o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

1.  uznaje za bezskuteczną wobec J. B. umowę o podział majątku dorobkowego, zawartą w dniu 27 lipca 2015 roku pomiędzy M. A. (1) i S. A., przed notariuszem B. F. w Kancelarii Notarialnej w S., zarejestrowaną w repertorium (...) w celu zaspokojenia wierzytelności J. B. w stosunku do S. A. objętej ugodą sądową zawartą w dniu 30 maja 2017 roku przed Sądem Okręgowym w Łodzi w sprawie X GC 301/16, której nadano klauzulę wykonalności co do kwoty 200.000 (dwieście tysięcy) złotych postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 6 marca 2019 roku;

2.  zasądza od M. A. (2) na rzecz J. B. kwotę 15.417 (piętnaście tysięcy czterysta siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.