Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX Ca 287/21 (upr.)

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 kwietnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Jacek Barczewski

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2021 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Business Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2021 r., sygn. akt I C 2875/20 upr.

I. zmienia zaskarżony wyrok w punktach II i III w ten sposób, że:

- w punkcie II zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 68,44 (sześćdziesiąt osiem 44/100) zł, oddalając powództwo w pozostałej części,

- w punkcie III zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 1.534,77 (jeden tysiąc pięćset trzydzieści cztery 77/100) zł tytułem zwrotu kosztów procesu,

II. oddala apelację w pozostałym zakresie,

III. znosi wzajemnie koszty procesu między stronami za instancję odwoławczą.

SSO J. Barczewski

Sygn. akt IX Ca 287/21 upr.

UZASADNIENIE

W TRYBIE ART. 505 13 § 2 K.P.C.

Apelacja powódki zasługiwała na częściowe uwzględnienie.

Powódka jako nabywca wierzytelności wstąpiła w sytuację prawną poszkodowanego (art. 509 § 1 k.c.), stając się podmiotem uprawnionym w zakresie wszelkich związanych z nią praw, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki (art. 509 § 2 k.c.). Zasadą jest, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie (art. 14 ust. 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych…). Skoro poszkodowany zgłosił szkodę 6 sierpnia 2020 r. (brak dowodu przeciwnego), pozwana w terminie do 5 września 2020 r. zobligowana była do jej prawidłowego rozliczenia, czego nie uczyniła. W tych warunkach powódce należą się odsetki ustawowe za opóźnienie (art. 481 § 1 i 2 k.c.) liczone od 6 września 2020 r. do dnia zapłaty, tj. 13 listopada 2020 r., których skapitalizowaną wartość 68,44 zł zasądzono zmieniając na mocy art. 386 § 1 k.p.c. punkt II zaskarżonego wyroku.

Z tożsamych przyczyn w sprawie nie może mieć zastosowania art. 101 k.p.c., albowiem to pozwana nie dokonała prawidłowej likwidacji szkody w zakreślonym ustawą terminie. Czynność wezwania do zapłaty nie jest obligatoryjną przesłanką wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym. Warto wskazać, iż powódka złożyła pozew 8 października 2020 r., a zatem ponad miesiąc po upływie terminu z art. 14 ust. 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (…). Nic nie stało na przeszkodzie, by w tym okresie szkodę prawidłowo zlikwidować, co mając na uwadze profesjonalny charakter działalności pozwanej, a dalej – uznanie roszczenia o zapłatę, nie pozwala na obciążenie kosztami procesu strony powodowej.

W tych warunkach należało na podstawie art. 386 § 1 w zw. z art. 397 § 3 i art. 100 zd. 1 k.p.c. zmienić punkt III zaskarżonego wyroku przez zasądzenie od pozwanej dla powódki kwoty 1.534,77 zł kosztów procesu (koszty powódki 2.317 złx81 % wygranej to 1.876,77 zł; koszty pozwanej 1.817x19 % wygranej to 342 zł; różnica tych kwot wynosi 1.534,77 zł na korzyść apelującej).

W pozostałej część apelację należało oddalić w oparciu o art. 385 k.p.c.

W szczególności prywatna ekspertyza nie została sporządzona przez skarżącą, lecz niejakiego R. P., którego związku ze stronami postępowania i poszkodowanym nie wyjaśniono. Nie wiadomo kto rzeczoną ekspertyzę zlecił i dlaczego jej kosztami obciążono poszkodowanego (k. 14). Jej koszt jest na tyle wysoce kuriozalny, że powódka winna była w sposób ponadnormatywny wykazać potrzebę jej sporządzenia. W tym zakresie w całości podzielić należy rozważania Sądu Rejonowego, uznając iż koszt ten nie wchodzi w zakres szkody wyznaczonej przepisami art. 361 i 363 k.c.

O kosztach procesu za instancję odwoławczą orzeczono po myśli art. 100 zd. 1 k.p.c. Apelację merytorycznie uwzględniono w znikomym procencie (kosztów procesu nie wliczono do wartości przedmiotu zaskarżenia), stąd pozwanej należy się całość kosztów postępowania odwoławczego, tj. 450 zł wynagrodzenia pełnomocnika.

Jacek Barczewski