Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I S 13/21

POSTANOWIENIE

Dnia 02 marca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędziowie:

SSO Elżbieta Iwona Cembrowicz

SSO Mirosław Krzysztof Derda

SSO Alicja Wiśniewska

po rozpoznaniu w dniu 02 marca 2021 roku w Suwałkach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi J. J.

z udziałem Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Rejonowego w Ełku

na przewlekłość postępowania w sprawie sygn. akt I C 607/20 Sądu Rejonowego w Ełku

postanawia:

1.  oddalić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych;

2.  oddalić wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu;

3.  odrzucić skargę.

SSO Elżbieta Iwona Cembrowicz SSO Mirosław Krzysztof Derda SSO Alicja Wiśniewska

Sygn. akt I S 13/21

UZASADNIENIE

Skarżący J. J. w piśmie z dnia 19 lutego 2021 r. wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie sygn. akt I C 607/20 Sądu Rejonowego w Ełku i domagał się odszkodowania w kwocie 20.000 zł wskazując, że w czerwcu 2020 r. złożył wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, w dniu 06 listopada 2020 r. wydano orzeczenie w przedmiocie tego wniosku po uzupełnieniu przez niego braków formalnych wniosku. W ocenie skarżącego, w dniach od 15 września 2020 r. do 19 lutego 2021 r. doszło do nieuzasadnionej zwłoki w postaci opieszałego wezwania go do formalnego uzupełnienia wniosku i wydania postanowienia oraz możliwości jego zaskarżenia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tj. z dnia 8 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2018r. poz. 75 ze zm., zwana dalej ustawą) skarga powinna nie tylko czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego (art. 6 ust. 1 ustawy), ale także zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy i przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie (art. 6 ust. 2 ustawy). Skargę niespełniającą wymagań przewidzianych w art. 6 ust. 2 ustawy sąd właściwy do jej rozpoznania odrzuca bez wzywania do uzupełnienia braków, co wynika z art. 9 ust. 1 ustawy.

W ocenie Sądu Okręgowego, skarga będąca przedmiotem niniejszego postępowania nie spełnia wymogu określonego w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy, gdyż nie przytoczono w niej okoliczności uzasadniających żądanie.

Zgodnie bowiem z ugruntowanym w orzecznictwie poglądem, podanie okoliczności uzasadniających skargę na przewlekłość postępowania nie może sprowadzać się do zakwestionowania przez stronę tylko czasu trwania procesu. Obowiązkiem skarżącego jest precyzyjne wskazanie na konkretne działania lub zaniechania sądu rozpoznającego sprawę, które doprowadziły do zwłoki ( por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2005 r., III SPP 103/05, OSNP 2006/1-2/35, a także postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2005 r., III SSP 95/05).

Skarżący w niniejszej sprawie ogranicza uzasadnienie skargi jedynie do przytoczenia daty złożenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika, który podlegał uzupełnieniu oraz ogólnikowego stwierdzenia, że w okresie od 15 września 2020 r. do 19 lutego 2021 r. doszło do nieuzasadnionej zwłoki z uwagi na opieszałe wezwanie go do formalnego uzupełnienia wniosku i wydanie postanowienia oraz możliwości jego zaskarżenia.

Powoływany przez skarżącego okres przewlekłości w żaden sposób nie koresponduje ze przytaczanymi czynnościami sądu, w tym zwłaszcza mając na uwadze datę wydanego orzeczenia. Skarżący kwestionuje zatem czas trwania postępowania, nie wskazując konkretnych czynności sądu, które były zbędne bądź wadliwie i przyczyniły się do niepotrzebnego wydłużenia postępowania. Takich szablonowych stwierdzeń skarżącego, ograniczających się do wskazania dowolnie zestawionych dat i oceny, że doszło do przewlekłości postępowania, nie można uznać za przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy.

Mając powyższe na uwadze należało, na podstawie art. 9 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, orzec jak w sentencji.

SSO Elżbieta Iwona Cembrowicz SSO Mirosław Krzysztof Derda SSO Alicja Wiśniewska