Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI GC 1070/20

(poprzednia sygn. akt VI GNc 2080/20)

UZASADNIENIE

postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 15 października 2020 roku

Pozwem z dnia 24 kwietnia 2020 roku powód P. K. domagał się zasądzenia od pozwanego Towarzystwo (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 40 000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi za okres od dnia 18 kwietnia 2019 roku do dnia zapłaty, a także kosztów procesu.

Nadto powód złożył w pozwie oświadczenie, że nie posiada adresu poczty elektronicznej.

Nakazem zapłaty z dnia 18 czerwca 2020 roku wydanym w postępowaniu upominawczym w sprawie o sygn. akt VI GNc 2080/20 referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Gdyni uwzględnił żądanie pozwu w całości.

Odpis powyższego nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu i załącznikami oraz z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia sprzeciwu i skutkach niezaskarżenia nakazu zapłaty został prawidłowo doręczony pozwanemu Towarzystwo (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. w dniu 26 czerwca 2020 roku, co wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru przesyłki znajdującego się w aktach sprawy (k. 82 akt).

Zgodnie z treścią art. 480 2 k.p.c. pozwany powinien w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść środek zaskarżenia (§ 1), tj. w przypadku nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – sprzeciw.

Pozwany Towarzystwo (...) spółka akcyjna z siedzibą w W. wniósł sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty w dniu 10 lipca 2020 roku (data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora powszechnych usług pocztowych), zachowując dwutygodniowy termin, o którym mowa w przepisie § 1 art. 480 2 k.p.c.

Jednocześnie z uwagi na okoliczność, że przedmiotowe postępowanie podlega rozpoznaniu zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonymi ustawą z dnia 04 lipca 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1469), w tym w szczególności przepisami działu IIa Kodeksu postępowania cywilnego, tj. przepisami o postępowaniu gospodarczym oraz mając na uwadze treść art. 458 3 § 2 k.p.c., zgodnie z którym pierwsze pismo procesowe pozwanego wniesione po doręczeniu odpisu pozwu powinno zawierać również wskazanie adresu poczty elektronicznej albo oświadczenie pozwanego, że nie posiada takiego adresu, zarządzeniem z dnia 03 września 2020 roku (k. 105, 108 akt) zobowiązano pełnomocnika pozwanego do uzupełnienia braku formalnego sprzeciwu od nakazu zapłaty poprzez wskazanie adresu poczty elektronicznej pozwanego albo oświadczenia pozwanego, że nie posiada takiego adresu – w terminie tygodniowym, pod rygorem odrzucenia sprzeciwu.

Zarządzenie zawierające powyższe zobowiązanie zostało doręczone pełnomocnikowi pozwanego – r. pr. B. D. w dniu 18 września 2020 roku i pomimo upływu terminu z dniem 25 września 2020 roku, powyższe braki formalne sprzeciwu od nakazu zapłaty nie zostały przez pozwanego uzupełnione.

Wskazać przy tym należy, że stosownie do treści art. 458 3 § 3 k.p.c. niespełnienie wymogów określonych m. in. w § 2 tego przepisu, tj. niewskazanie adresu poczty elektronicznej albo oświadczenia pozwanego, że nie posiada takiego adresu, uznaje się za brak formalny pisma uniemożliwiający nadanie mu prawidłowego biegu i powoduje zastosowanie procedury określonej w art. 130 k.p.c. lub w art. 130 1a k.p.c. Jest to bowiem niewątpliwie związane z nałożonym na sąd obowiązkiem pouczenia stron o treści wskazanych w art. 458 4 § 1 k.p.c. przepisów, tym bardziej, że brak takich pouczeń może być uznany pozbawienie strony możności obrony jej praw (§ 4).

Stosownie do treści art. 480 3 § 3 k.p.c. sąd odrzuca środek zaskarżenia niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto pomimo wezwania.

Wobec powyższego, na podstawie art. 480 3 § 3 k.p.c. Sąd postanowił o odrzuceniu sprzeciwu pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 18 czerwca 2020 roku z uwagi na nieusunięcie jego braku formalnego – niewskazanie adresu poczty elektronicznej pozwanego albo oświadczenia pozwanego, że nie posiada takiego adresu, w wyznaczonym terminie.

Jednocześnie na marginesie wskazać należy, że pozwany dopiero w dniu 12 października 2020 roku, a więc ponad dwa tygodnie po upływie wyznaczonego terminu wykonał zobowiązanie Sądu, przy czym termin określony w art. 130 k.p.c. lub w art. 130 1a k.p.c. ma charakter terminu ustawowego, który nie podlega skróceniu ani wydłużeniu.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

SSR Justyna Supińska

Gdynia, dnia 03 listopada 2020 roku