Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 463/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sylwia Wierzbowska-Zimoń

Protokolant: staż. Kinga Głowacka, st.sekr.sąd. Katarzyna Dębowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 8 stycznia 2019 r., 12 marca 2019 r., 17 maja 2019 r., 2 sierpnia 2019 r., 17 grudnia 2019 r.

sprawy:

M. S.

s. R., I. z domu M.

ur. (...) w m. T.

oskarżonego o to, że:

w dniu 21 czerwca 2018 r. ok. godz. 09:15 w miejscowości N., droga (...), gm. K., woj. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości nie mniejszym niż 0,3 mg/l w powietrzu wydychanym prowadził pojazd mechaniczny marki V. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

1.  M. S. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu,

2.  kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 463/18

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

M. S.

w dniu 21 czerwca 2018 r. ok. godz. 09:15 w miejscowości N., droga (...), gm. K., woj. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości nie mniejszym niż 0,3 mg/l w powietrzu wydychanym prowadził pojazd mechaniczny marki V. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym, tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.W dniu 21.06.2018r. około godz. 8:00 w m.N. (...) M. S. jadąc samochodem marki V. (...) o nr rej. (...) uderzył w zaparkowany przy sklepie pojazd marki O. (...) (...).

2.Uszkodzeniu w pojeździe oskarżonego uległa przednia lewa lampa i przedni zderzak z lewej strony. Uszkodzeniu w pojeździe należącym do G. D. uległ tylny zderzak, lampa i nadkole.

3.Po zdarzeniu oskarżony wszedł do sklepu zakupił alkohol w postaci 200 ml czystej wódki i 100 ml wiśniówki, po czym po opuszczeniu sklepu przez klientów powiedział sprzedawczyni M. D., którą znał z widzenia, że parkując uszkodził jej pojazd.

3.M. D. nie wyczuwała od oskarżonego woni alkoholu, uznała natomiast, że oskarżony wygląda „jak po przepiciu”.

4.M. D. obejrzała swój pojazd i stwierdziła, że „dogada się” z oskarżonym po przyjeździe męża – właściciela pojazdu.

5.Oskarżony udał się do pracy – S. ul. (...), gdzie wraz z M. B. wypił alkohol w postaci wódki w ilości 0,5l.

6.Po kilkunastu minutach od zdarzenia na miejsce kolizji przyjechał G. D., który udał się do miejsca pracy oskarżonego i wraz z nim wrócił pod sklep. Mężczyźni nie doszli do porozumienia co do sposobu naprawienia szkody.

7.Oskarżony oddalił się z miejsca zdarzenia.

8.M. D. wezwała na miejsce patrol policji. Patrol policji w osobach mł.asp. P. K. i sierż. T. D. przybył na miejsce zdarzenia o godz. 9:15. Oskarżonego nie było na miejscu zdarzenia, dlatego policjanci udali się do miejsca jego pracy, gdzie M. S. został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

9. urządzeniem (...):

Godz. 10:00 wynik 1,48 mg/l

Godz. 10:15 wynik 1,48 mg/l.

10.Badanie (...):

Godz. 11:22 wynik 1,26 mg/l

Godz. 11:25 wynik 1,27 mg/l

Godz. 11:55 wynik 1,17 mg/l

Godz. 12:25 wynik 1,19 mg/l

Oskarżony nie był nigdy karany.

Notatka

Protokół oględzin

Protokół oględzin

Zeznania M. D.

Zeznania M. B.

PROTOKÓŁ

Zeznania G. D.

Kserokopie notatników

Protokół badania

Protokół badania

Zeznania P. K. i T. D.

Dane z KRK

k. 1

k. 9v

k. 11v-12

k. 7v i k.8

k. 22v

k.2v

k.107v-108

k.116-119v

k. 2

k. 3

k. 124v-125

k. 88 i k. 126

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

M. S.

w dniu 21 czerwca 2018 r. ok. godz. 09:15 w miejscowości N., droga (...), gm. K., woj. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości nie mniejszym niż 0,3 mg/l w powietrzu wydychanym prowadził pojazd mechaniczny marki V. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym, tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Opinia biegłego P. B.

Świadectwo wzorcowania , świadectwo legalizacji urządzeń (...) i (...)

Świadek M. D. o godz. 8:00 nie wyczuwała od oskarżonego woni alkoholu czy innego zachowania wskazującego na to, aby oskarżony był w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Nie widziała, aby spożywał zakupiony u niej alkohol

Wnioski opinii oparte na zeznaniach M. S. jako świadka nie mogą stanowić dowodu w sprawie.

Brak tego dowodu

Zeznania M. D.

k. 42-43

k. 7v ik.8 k. 94v i 95v.

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Pkt od 1 do 4

Pkt 5

Pkt 6 do 10

Notatka

Protokół oględzin

Protokół oględzin

Zeznania M. D.

Zeznania M. B. i wyjaśnienia oskarżonego

Zeznania G. D.

Kserokopie notatników

Protokół badania

Protokół badania

Zeznania P. K. i T. D.

Dane z KRK

Dowody bezsporne, potwierdzające , że w dniu 21.06.2018r. doszło do kolizji z udziałem pojazdu oskarżonego i pojazdu G. D., uszkodzenia pojazdów wynikają z protokołów oględzin i wyjaśnień oskarżonego oraz zeznań świadka M. D., z której zeznań wynika także, o której godzinie oskarżony przybył do sklepu, jaki rodzaj alkoholu zakupił i w jakiej ilości.

Brak dowodów przeciwnych aby uznać zeznania świadka M. B. za niewiarygodne skoro są zbieżne z wyjaśnieniami oskarżonego, a także notatką z k.2v co do ilości spożytego alkoholu. Czas spożycia alkoholu jest tożsamy z czasem kiedy nastąpiło zdarzenie – ok. 8:00 do czasu przyjazdu policji – godz. 9:15.

Fakty bezsporne wynikające z notatek funkcjonariuszy policji, protokołów badań urządzeniami ,zeznań świadka danych z KRK

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Opinia biegłego P. B.

Świadectwo wzorcowania , świadectwo legalizacji urządzeń (...) i (...)

Wnioski opinii biegłego, które legły u podstaw postawienia oskarżonemu zarzutu z art. 178 a § 1 kk oparte są na zeznaniach M. S. przesłuchanego w charakterze świadka i jako takie nie mogą stanowić dowodu w sprawie. Zeznania te prawnie nie istnieją i nie odgrywają żadnej roli w toczącym się postępowaniu.


Brak dowodu w aktach sprawy tym samym brak dowodu, że urządzenia posiadały aktualne świadectwa legalizacji.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

1

M. S.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Brak dowodów na to, iż M. S. w dniu 21 czerwca 2018 r. w chwili kolizji jak i do czasu przyjazdu policji ok. godz. 09:15 w miejscowości N., prowadził pojazd mechaniczny marki V. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości nie mniejszym niż 0,3 mg/l w powietrzu wydychanym. Żaden ze świadków nie potwierdził tej okoliczności, a oskarżony od godz. 8:00 do czasu przyjazdu policji tj. godz. 9:15 nie był stale widziany przez świadków małżonków D. i przez nich obserwowany. Nie można wykluczyć, iż rzeczywiście po godz. 8:00 a przed godz. 9:15 oskarżony spożył wraz z M. B. alkohol zwłaszcza, że ilość i rodzaj spożytego alkoholu zgadza się nie tylko z wyjaśnieniami oskarżonego i zeznaniami świadka ale i notatką z użycia alkosensora k. 2v. Brak dowodów na to, iż przed godz. 8:00 tj. w czasie jazdy pojazdem oskarżony znajdował się w stanie nietrzeźwości. W sprawie Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu toksykologii i chemii sądowej dr n.med. R. C., który wskazał, iż obliczenia retrospektywne, które pozwolą na przeprowadzenie pomiarów stężenia alkoholu w organizmie dla celów opiniowania w sprawach trzeźwości mogą być przeprowadzone m.in. pod warunkiem że badana osoba nie spożywała alkoholu po zdarzeniu. W niniejszej sprawie nie można w sposób pewny ustalić, że M. S. nie spożywał alkoholu po zdarzeniu – zwłaszcza wobec zeznań świadka M. B., wyjaśnień oskarżonego jak i zeznań świadka M. D., która potwierdziła, że oskarżony kupił u niej w sklepie alkohol w dniu zdarzenia po godz. 8:00. Policja w miejscu pracy oskarżonego nie dokonała przeszukania pod kątem ujawnienia alkoholu czy jego resztek. Biegły na podstawie danych osobowych oskarżonego (waga, wzrost) wyników badań alkometrem i alkosensorem dokonał rachunku prospektywnego i uzyskał dwa warianty. Żaden z nich nie pozwolił na ustalenie czy oskarżony w czasie kolizji był w stanie nietrzeźwości. Brak innych obiektywnych dowodów dla ustalenia okoliczności, które pozwoliłyby na uznanie, iż oskarżony w czasie kolizji był w stanie nietrzeźwości. Zebrane dowody nie pozwoliły biegłemu na ustalenie jakie stężenie alkoholu we krwi miał oskarżony o godz. 8:00, gdyż oskarżony deklarował spożycie alkoholu po kolizji, co nie pozwala na przeprowadzenie klasycznego rachunku rektrospektywnego, który z dość dużym przybliżeniem oszacowałby zawartość alkoholu w organizmie oskarżonego w czasie czynu. Brak też dowodów przeciwnych aby nie uznać, iż oskarżony spożywał alkohol jedynie na kolizji.

Nie było zatem usprawiedliwione w realiach niniejszej sprawy przyjęcie założenia, że
w czasie prowadzenia samochodu przez oskarżonego był on już po spożyciu alkoholu. Wprost przeciwnie w realiach niniejszej sprawy za prawdopodobne uznać należało, że oskarżony alkohol spożył po zdarzeniu, tym bardziej, że w żadnym razie nie wykluczały tego wyniki badań stanu jego trzeźwości. Natomiast z uwagi na brak jakichkolwiek danych pozwalających na ustalenie kiedy ewentualnie przed godziną 8:00 i w jakiej ilości oskarżony spożył alkohol oraz zupełny brak podstaw do uznania, że alkoholu nie spożywał już po godzinie 8:00, w żaden sposób nie można było ustalić jakie było stężenie tego alkoholu w jego organizmie w czasie zarzucanego czynu. W świetle zgromadzonego materiału dowodowego, Sąd uznał, iż oskarżonemu nie można przypisać popełnienia zarzucanego mu przestępstwa
z art. 178a § 1 k.k., konsekwencją czego było uniewinnienie oskarżonego.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

Orzeczenie o kosztach wynika z art. 632 ust. 2 kpk .

6.  1Podpis