Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III Ca 121/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sławomir Zieliński

Sędzia Zofia Szcześniewicz

Sędzia ( del. ) Wojciech Wysoczyński ( spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 sierpnia 2020 roku

w Łodzi

sprawy z powództwa H. R.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej

z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi –Widzewa w Łodzi

z dnia 17 października 2019 roku, sygnatura akt I C 616/18

I.  zmienia punkt 1 ( pierwszy ) zaskarżonego wyroku w ten tylko sposób, że początek biegu terminu naliczania odsetek ustawowych
za opóźnienie od kwoty 10.000 ( dziesięć tysięcy ) złotych ustala
na dzień 17 kwietnia 2018 roku;

II.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki H. R. kwotę 135 (sto trzydzieści pięć ) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym;

III.  nakazuje zwrócić powódce H. R. ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotę 100 ( sto ) złotych tytułem zwrotu opłaty od apelacji uiszczonej w dniu 23.10.2019 roku, nr. dok. (...).