Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2301/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia Sławomir Zieliński

Sędzia Zofia Szcześniewicz

Sędzia (del.) Wojciech Wysoczyński

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. J.

przeciwko Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

o wydanie rzeczy, ewentualnie o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 18 czerwca 2019 roku

sygn. akt I C 546/17

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od J. J. na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
w S. kwotę 1800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.