Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2619/19

POSTANOWIENIE

Dnia 25 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: sędzia Jacek Kępa

Sędziowie : Radosław Olewczyński (spr.)

Renata Jagura

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 25 sierpnia 2020 r. w Łodzi

sprawy z wniosku (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej w W.

z udziałem (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej Oddział w Polsce z siedzibą w Ł., M. O. i A. O.

o dokonanie wpisu w dziale IV księgi wieczystej (...)

na skutek apelacji uczestników postępowania M. O. i A. O.

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 18 listopada 2019 r., Dz.Kw. 47287/19

wydanego na skutek skargi uczestników postępowania M. O. i A. O. na wpis referendarza sądowego z dnia 29 maja 2019 r., Dz.Kw 23285/19

p o s t a n a w i a :

1.  oddalić apelację;

2.  ustalić, że uczestnicy postępowania ponoszą koszty postępowania apelacyjnego związane ze swym udziałem w sprawie.