Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 264/20

POSTANOWIENIE

Dnia 25 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia Jacek Kępa

Sędziowie : Radosław Olewczyński, Renata Jagura

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 25 sierpnia 2020 r.

w Łodzi

sprawy z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł.

z udziałem E. B. i B. B.

o wpis

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 13 grudnia 2019 r.

sygn. akt Dz.Kw. 38665/19 i Dz.Kw.38691/19

p o s t a n a w i a :

oddalić apelację.