Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2681/19

POSTANOWIENIE

Dnia 3 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SO Renata Jagura (ref.)

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej złożonego przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia tj. (...) Spółkę Akcyjną z siedzibą w Ł.

w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówień publicznych przez zamawiającego Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Ł.

przy udziale wykonawcy (...) Serwis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł.

na skutek skarg:

wykonawcy (...) Serwis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł.

i zamawiającego Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Ł.

od punktu 1. i 3. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 listopada 2019 roku, sygn. akt KIO 2204/19

postanawia:

I.  uchylić zaskarżony wyrok w punktach 1., 3. i:

1.  odrzucić odwołanie;

2.  kosztami postępowania odwoławczego obciążyć wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia (...) Spółkę Akcyjną z siedzibą w Ł. i zaliczyć na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 (siedem tysięcy pięćset) złotych uiszczoną przez w/w wykonawcę tytułem wpisu od odwołania;

3.  zasądzić od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Dom Pomocy Społecznej w Ł. kwotę 3600 (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym;

II.  zasądzić od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz:

a)  Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Dom Pomocy Społecznej w Ł. kwotę 1200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu skargowym;

b)  (...) Serwis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. kwotę 38.717zł (trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów w postępowaniu skargowym;

III.  nakazać pobrać od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę (...) (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) złotych tytułem opłaty od skargi od uiszczenia której zwolniony był zamawiający.