Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2779/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz ( spr. )

SO Renata Jagura

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa N. S.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej
w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 5 listopada 2019 roku, sygn. III C 536/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Towarzystwa (...) Spółce Akcyjnej
w W. na rzecz N. S. kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.