Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1774/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 kwietnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia S.O. Ryszard Badio

Sędziowie

S.O. Bartosz Kaźmierak

S.O. Mariola Szczepańska

Protokolant

sekr. sąd. Zuzanna Grzelaczyk

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2021 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. W.

przeciwko Skarbowi Państwa – Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwu B.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 17 września 2019 r.

sygn. akt V GC 325/19

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddala powództwo i zasądza od K. W. na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa B. kwotę 3.600,00 (trzech tysięcy sześciuset) zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  zasądza od K. W. na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa B. kwotę 1.800,00 (tysiąca ośmiuset) zł tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym;

3.  nakazuje pobrać od K. W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim kwotę 1.862,00 (tysiąca ośmiuset sześćdziesięciu dwóch) zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Ryszard Badio Bartosz Kaźmierak Mariola Szczepańska