Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1075/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Świerczyński (ref.)

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SR Monika Kawecka – Stępień

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 9 września 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa E. W.

przeciwko M. G.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 1 października 2018 roku, sygn. akt I C 211/16

I/. zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„1/. zasądza od M. G. na rzecz E. W. kwotę 12.759,11 (dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć 11/100) złotych z ustawowym odsetkami za opóźnienie od dnia 27 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty,

2/. oddala powództwo w pozostałej części,

3/. zasądza od E. W. na rzecz M. G. kwotę 2.000,00 (dwa tysiące) złotych tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu,

4/. nie obciąża powódki pozostałymi kosztami procesu na rzecz pozwanego oraz nieuiszczonymi kosztami sądowymi od oddalonej części powództwa,

5/. nakazuje pobrać od M. G. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotę 251,23 (dwieście pięćdziesiąt jeden 23/100) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od uwzględnionej części powództwa,

6/. zasądza od M. G. na rzecz E. W. kwotę 2.169,72 (dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć 72/100) złotych, obejmującą podatek VAT, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego udzielonego powódce z urzędu przez adw. M. B. od uwzględnionej części powództwa,

7/.przyznaje i nakazuje wypłacić adw. M. B. ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotę 6.682,28 (sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa 28/100) złotych, obejmującą podatek VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu od oddalonej części powództwa.”;

II/. oddala apelację w pozostałej części;

III/. nie obciąża powódki kosztami postępowania apelacyjnego na rzecz pozwanego oraz nieuiszczoną opłatą sądową od apelacji od oddalonej części apelacji;

IV/. nakazuje pobrać od M. G. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotę 637,74 (sześćset trzydzieści siedem 74/100) złotych tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej od apelacji od uwzględnionej części apelacji;

V/. przyznaje i nakazuje wypłacić adw. M. B. ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotę 1.476,00 (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych, obejmującą podatek VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.