Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1145/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2020 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przeciwko Powiatowi (...) Centrum Pomocy (...) w P.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 1 czerwca 2020 r. wydanego w sprawie I C 90/20

oddala apelację.