Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1529/19

POSTANOWIENIE

Dnia 16 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SO Renata Jagura

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 8 września 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku H. O.

z udziałem R. A. i A. P.

o stwierdzenie nabycia spadku po A. A.

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 7 marca 2019 roku, sygn. akt I Ns 85/17

postanawia:

I.  zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie 1. na następujące:

„stwierdzić, że spadek po A. A. z domu K., córce J. i H. z domu J., zmarłej dnia 21 grudnia 2016 roku w Z., ostatnio stale zamieszkałej w Ł. na postawie ustawy nabyli:

- córka H. O., córka Z. i A.,

- syn R. A. syn Z. i A. i

- wnuk A. P. syn K. W. i J. (syn po zmarłej córce spadkodawczyni J. P.)

wszyscy po 1/3 (jednej trzeciej) części każde z nich z dobrodziejstwem inwentarza;

II.  nakazać pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi od H. O. i R. A. kwoty po 105,48 zł (sto pięć złotych czterdzieści osiem groszy) tytułem kosztów sądowych;

III.  ustalić, że uczestnicy w pozostałej części ponoszą koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.