Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1730/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz ( spr. )

SO Renata Jagura

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 8 września 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. S. i E. S.

przeciwko J. Ś.

o zapłatę

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 23 maja 2019 roku, sygn. I C 887/15

1.  oddala apelację;

2.  zasądza solidarnie od A. S. i E. S. na rzecz J. Ś. kwotę 1800 (tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.