Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1744/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący : Sędzia Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie : Radosław Olewczyński, Jacek Kępa

Protokolant : staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 16 września 2020 r.

w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa F. O.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w O.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 13 czerwca 2019 r.

sygnatura akt I C 641/19

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. na rzecz F. O. kwotę 1 800 (jeden tysiąc osiemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.