Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1980/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Jacek Kępa

Sędziowie: Radosław Olewczyński (spr.)

Elżbieta Gawryszczak

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 16 września 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa L. K.

przeciwko D. J.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 17 kwietnia 2019 r. wydanego w sprawie II C 606/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od D. J. na rzecz L. K. kwotę 1.800,00 zł (tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.