Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 248/20

POSTANOWIENIE

Dnia 11 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia Jacek Kępa

Sędziowie : Radosław Olewczyński, Renata Jagura

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 11 września 2020 r.

w Łodzi

sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Ł.

o założenie księgi wieczystej i wpis prawa własności

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 30 grudnia 2019 r.

sygn. akt Dz.Kw.18251/19

p o s t a n a w i a :

oddalić apelację.