Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XII K 14/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 kwietnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie w XII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Beata Najjar

Ławnicy: Edyta Anna Jaworska

Anna Szmytrowska

Protokolant: Mirosław Grzęda

w obecności prokuratora Tomasza Szredzkiego

po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2021 r.

sprawy W. S. , syna W. i E. z domu F., urodzonego w dniu (...) w W.,

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 14 lipca 2020 r. w W. na ulicy (...) dokonał kwalifikowanego rozboju na szkodę M. S. w ten sposób, że posługując się niebezpiecznym narzędziem w postaci składanego noża z ostrzem o długości około 10 cm, wyciągając go w kierunku klatki piersiowej pokrzywdzonego i grożąc natychmiastowym użyciem zmusił pokrzywdzonego do wydania posiadanych przy sobie pieniędzy w kwocie 7 zł,

tj. o czyn z art. 280 § 2 k.k.,

II.  w dniu 15 lipca 2020 r. w W. przy ul. (...) usiłował dokonać rozboju na osobie K. C. w ten sposób, że zażądał od pokrzywdzonego pieniędzy w nieokreślonej kwocie, zwracając się do pokrzywdzonego słowami „dawaj kasę”, a następnie użyl przemocy uderzając pięścią w głowę pokrzywdzonego i przewracając go na chodnik, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na postawę pokrzywdzonego,

tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k.,

III.  w dniu 18 lipca 2020 r. w W. przy ul. (...) w Centrum Handlowym (...) zabrał w celu przywłaszczenia okulary przeciwsłoneczne o wartości około 30 zł na szkodę D. P.,

tj. o czyn z art. 119 § 1 k.w.

orzeka

1.  oskarżonego W. S. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt I aktu oskarżenia i z mocy art. 280 § 2 k.k. wymierza mu karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności; na mocy art. 33 § 1, 2, 3 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wymiarze 10 (dziesięć) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

2.  oskarżonego W. S. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt II aktu oskarżenia i z mocy art. 280 § 1 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności; na mocy art. 33 § 1, 2, 3 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wymiarze 10 (dziesięć) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

3.  w ramach czynu opisanego w pkt III aktu oskarżenia oskarżonego W. S. uznaje za winnego tego, że w dniu 18 lipca 2020 r. w W. przy ul. (...) w Centrum Handlowym (...), działając w sposób szczególnie zuchwały dokonał zaboru okularów przeciwsłonecznych o wartości około 30 zł, należących do D. P., przyjmując, że czyn ten wyczerpał dyspozycję art. 278a § 1 k.k. i z mocy art. 278a § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; na mocy art. 33 § 1, 2, 3 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wymiarze 10 (dziesięć) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

4.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego W. S. w pkt 1, 2, 3 kary pozbawienia wolności i wymierza oskarżonemu jedną karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności; na mocy art. 62 kk ustala, że orzeczona kara pozbawienia wolności wykonywania będzie w zakładzie karnym umożliwiającym leczenie odwykowe i psychoterapeutyczne,

5.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego W. S. w pkt 1, 2, 3 kary grzywny i wymierza oskarżonemu jedną karę łączną grzywny w wymiarze 30 (trzydzieści) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

6.  na mocy art. 63 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 18 lipca 2020 r. godz. 16:10 do dnia 22 grudnia 2020 r. godz. 16:10 i od dnia 1 stycznia 2021 r. godz. 16:10 do dnia 8 marca 2021 r. godz. 16:10;

7.  na mocy art. 46 § 1 k.k. nakłada na oskarżonego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, zobowiązując do wpłacenia na rzecz pokrzywdzonego K. C. kwoty 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych oraz na rzecz pokrzywdzonego M. S. kwoty 7 (siedem) złotych,

8.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. C. kwotę 900 (dziewięćset) złotych wraz należnym podatkiem od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez obrońcę z urzędu,

9.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

XII K 14/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

W. S.

W dniu 14 lipca 2020 r. w W. na ulicy (...) dokonał kwalifikowanego rozboju na szkodę M. S. w ten sposób, że posługując się niebezpiecznym narzędziem w postaci składanego noża z ostrzem o długości około 10 cm, wyciągając go w kierunku klatki piersiowej pokrzywdzonego i grożąc natychmiastowym użyciem zmusił pokrzywdzonego do wydania posiadanych przy sobie pieniędzy w kwocie 7 zł, tj. o czyn z art. 280 § 2 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 14 lipca 2020 r. w W. pokrzywdzony M. S. szedł ulicą (...) w stronę ulicy (...). Około godziny 17:30 na wysokości ulicy (...), do pokrzywdzonego podszedł W. S., żądając od pokrzywdzonego wydania 2 złotych. Gdy pokrzywdzony odmówił, W. S. wyciągnął z kieszeni nóż składany z ostrzem o długości około 10 cm. Ostrze noża skierował w stronę pokrzywdzonego i grożąc jego użyciem, ponownie zażądał wydania pieniędzy. Wówczas M. S. wydał W. S. posiadane przy sobie pieniądze w kwocie 7 zł. Po odebraniu pieniędzy W. S. schował nóż i oddalił się z miejsca.

wyjaśnienia W. S.

t. IV, k. 614-616

zeznania M. S.

t. I, k. 86-89, t. IV, k. 616-617

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.2.

W. S.

W dniu 15 lipca 2020 r. w W. przy ul. (...) usiłował dokonać rozboju na osobie K. C. w ten sposób, że zażądał od pokrzywdzonego pieniędzy w nieokreślonej kwocie, zwracając się do pokrzywdzonego słowami „dawaj kasę”, a następnie użyl przemocy uderzając pięścią w głowę pokrzywdzonego i przewracając go na chodnik, jednakże zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na postawę pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 15 lipca 2020 r. w W. pokrzywdzony K. C. szedł ulicą (...). Około godziny 19:00 na wysokości ulicy (...) przed pokrzywdzonym zatrzymał się W. S. i blokując przejście pokrzywdzonemu, zwrócił się do niego słowami „dawaj kasę”. Gdy pokrzywdzony odmówił wydania pieniędzy, W. S. uderzył pokrzywdzonego pięścią w głowę. Wówczas pokrzywdzony zaczął uciekać w stronę ulicy (...). Po chwili W. S. dogonił pokrzywdzonego i podciął mu nogi, co doprowadziło do upadku pokrzywdzonego. Pokrzywdzony wstał i zaczął głośno wzywać pomocy. Zamierzał także telefonicznie wezwać policję, jednak nie był w tanie uruchomić uszkodzonego na skutek upadku telefonu. Gdy na nawołania pokrzywdzonego zareagował przechodzień, W. S. oddalił się z miejsca.

Naprawa telefonu K. C. wyniosła 450 zł.

wyjaśnienia W. S.

t. I, k. 62-64, 68-70, t. IV, k. 614-616

zeznania K. C.

t. I, k. 2-3, 46-47, t. IV, k. 617-618

protokół oględzin obrażeń ciała K. C.

t. I, k. 6-7v

protokół oględzin telefonu komórkowego

t. I, k. 8-9v

rachunek za naprawę telefonu komórkowego

t. IV, k. 610

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.3.

W. S.

W dniu 18 lipca 2020 r. w W. przy ul. (...) w Centrum Handlowym (...) zabrał w celu przywłaszczenia okulary przeciwsłoneczne o wartości około 30 zł na szkodę D. P., tj. o czyn z art. 119 § 1 k.w.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 18 lipca 2020 r. około godz. 14:10 w W. przy wejściu do centrum handlowego (...) do pokrzywdzonego D. P. podszedł W. S. i szarpnął za słuchawki pokrzywdzonego. W wyniku szarpnięcia słuchawki spadły z głowy pokrzywdzonego, jednak nie odłączyły się od telefonu. Wówczas W. S. zwrócił się do D. P. słowami „dawaj kasę”. Gdy pokrzywdzony odpowiedział, że nie ma gotówki, W. S. ściągnął z głowy pokrzywdzonego okulary przeciwsłoneczne i uciekł.

wyjaśnienia W. S.

t. I, k. 68-70, t. IV, k. 614-616

zeznania D. P.

t. I, k. 24-25, 26-27

zeznania M. W.

t. I, k. 19-19v

zeznania W. O.

t. I, k. 22-23

protokół przeszukania W. S.

t. I, k. 16-18

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

-

-

-

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

-

-

-

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1,

1.1.2,

1.1.3.

wyjaśnienia W. S.

(t. I, k. 62-64, 68-70, t. IV, k. 614-616)

oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów,

odnośnie pokrzywdzonego S., oskarżony wyjaśnił, że zależało mu na szybkim zdobyciu pieniędzy, dlatego wyciągnął nóż i skierował go w stronę pokrzywdzonego. Po otrzymaniu 7 zł, oskarżony schował nóż i oddalił się,

odnośnie pokrzywdzonego K. C. i wydarzenia przy ul. (...), oskarżony wyjaśnił, że podszedł do mężczyzny i poprosił go o 2 zł, a w związku z tym, że w odpowiedzi usłyszał wulgaryzmy, uderzył go pięścią w ucho, następnie zaczął go gonić i podciął mu nogi. W momencie gdy wyciągnął nóż, na wydarzenie zareagował przechodzień, wówczas oskarżony oddalił się,

odnośnie pokrzywdzonego D. P., oskarżony wyjaśnił, że na początku poprosił mężczyznę o pieniądze, gdy ten odparł, że na ma gotówki, oskarżony chciał zabrać mężczyźnie słuchawki, ale gdy to okazało się niemożliwe, oskarżony zerwał pokrzywdzonemu okulary i odszedł.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom W. S.. Oskarżony od początku postępowania przyznawał się do winy. Jego wyjaśnienia są jasne, logiczne, spójne i znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym.

1.1.1.

zeznania M. S.

(t. I, k. 86-89, t. IV, k. 616-617)

w dniu 14 lipca 2020 r. na ulicy (...) w W. do świadka podszedł młody mężczyzna, który zażądał od świadka 2 zł. W momencie gdy świadek odmówił, mężczyzna wyciągnął rozkładany nóż koloru srebrnego i kierując ostrze na wysokość klatki piersiowej świadka zapytał, czy ma go użyć. Wówczas świadek wyciągnął z kieszeni pieniądze w kwocie 7 zł i dał je mężczyźnie. Po tym mężczyzna wyminął świadka i skierował się w stronę centrum,

mężczyzna miał około 25 lat, był szczupłej budowy ciała, miał krótkie blond włosy, ubrany był w błękitną koszulkę polo i krótkie jeansowe spodenki,

świadek rozpoznał oskarżonego jako sprawcę czynu.

Zeznania świadka są jasne i logiczne. Opis zdarzenia przedstawiony przez świadka koresponduje z wyjaśnieniami złożonymi przez oskarżonego.

1.1.2.

zeznania K. C.

(t. I, k. 2-3, 46-47, t. IV, k. 617-618)

w dniu 15 lipca 2020 r. na ulicy (...) w W. do świadka podszedł mężczyzna i blokując przejście, zmusił świadka do zatrzymania się. Mężczyzna zwrócił się do świadka słowami „dawaj kasę”, a gdy świadek odpowiedział, że nie ma gotówki, uderzył go pięścią w głowę. Wówczas świadek zaczął uciekać. Po kilku metrach mężczyzna dogonił świadka, popchnął go i zadał mu cios w tył głowy, w wyniku czego świadek upadł na ziemię. Gdy mężczyzna chciał podejść do świadka, na zdarzenie zareagował przechodzień, wówczas mężczyzna oddalił się,

upadek świadka spowodował zniszczenie telefonu komórkowego. Naprawa telefonu wyniosła 450 zł,

mężczyzna był w wieku około 25 lat, mierzył 180 cm wzrostu, szczupłej budowy ciała, ubrany był w granatową bluzę z pomarańczowym napisem (...), na głowie miał białą czapkę z daszkiem,

na okazanej tablicy poglądowej świadek rozpoznał oskarżonego.

Zeznania świadka są jasne, logiczne i spójne z wyjaśnieniami oskarżonego.

1.1.3.

zeznania D. P.

(t. I, k. 24-25, 26-27)

w dniu 18 lipca 2020 r. około godz. 14:10 przy wejściu do centrum handlowego (...) od ulicy (...) do świadka podszedł młody mężczyzna i szarpnął za słuchawki podłączone do telefonu świadka. W wyniku szarpnięcia słuchawki spadły, jednakże nie odłączyły się od telefonu. Następnie mężczyzna zwrócił się do świadka słowami „dawaj pieniądze”. Gdy świadek odpowiedział mężczyźnie, że nie ma pieniędzy, ten zerwał mu z głowy okulary przeciwsłoneczne,

w czasie zdarzenia mężczyzna był agresywny,

sprawca był w wieku 20-30 lat, mierzył około 180 cm wzrostu, był szczupłej budowy ciała, ubrany był w niebieską bluzę dresową, miał na głowie białą czapkę,

świadek rozpoznał zatrzymanego mężczyznę, rozpoznał także skradzione okulary,

wartość okularów wynosiła około 30 zł.

Zeznania świadka są jasne, logiczne, spójne i znajdują potwierdzenie w wyjaśnieniach oskarżonego jak i w zeznaniach świadków M. W. i W. O..

1.1.3.

zeznania M. W.

(t. I, k. 19-19v)

w dniu 18 lipca 2020 r. odebrała zawiadomienie od D. P., któremu nieznajomy mężczyzna skradł okulary przeciwsłoneczne,

podany przez D. P. rysopis sprawcy odpowiadał rysopisowi sprawcy zdarzenia z dnia 15 lipca 2020 r.,

D. P. potwierdził, że zatrzymany mężczyzna jest sprawcą zdarzenia.

Zeznania świadka są jasne, logiczne i spójne z zeznaniami świadków D. P. i W. O..

1.1.3.

zeznania W. O.

(t. I, k. 22-23)

na podstawie rysopisu sprawcy dokonał zatrzymania W. S.,

pokrzywdzony D. P. rozpoznał sprawcę zdarzenia oraz zatrzymane przy sprawcy skradzione okulary.

Zeznania świadka są jasne, logiczne i spójne z zeznaniami świadka M. W..

opinia i uzupełniająca opinia sądowo – psychiatryczna

(t. I, k. 106-109, t. III, k.476-490)

u oskarżonego rozpoznano nieprawidłowy rozwój osobowości – cechy osobowości borderline, przebyte reakcje adaptacyjne, epizody psychotyczne egzogenne u osoby uzależnionej od substancji psychoaktywnych,

stan psychiczny oskarżonego nie znosił ani nie ograniczał jego zdolności rozpoznania znaczenia czynów i pokierowania swym postępowaniem,

poczytalność oskarżonego w czasie popełnienia czynów nie budzi wątpliwości,

w opinii biegłych, ewentualnie orzeczoną karę pozbawienia wolności oskarżony powinien odbywać w zakładzie karnym, umożliwiającym leczenie odwykowe i psychoterapeutyczne.

Sporządzoną opinię oraz opinię uzupełniającą Sąd uznał za w pełni wiarygodne. Opinie wydane zostały zgodnie z wiedzą specjalistyczną, spełniają wszelkie kryteria do uznania ich za w pełni wartościowy środek dowodowy.

opinia sądowo - psychologiczna

(t. I, k. 179-183)

u oskarżonego stwierdzono prawidłowy poziom rozwoju intelektualnego,

cechy osobowości typu borderline,

badania psychologiczne nie ujawniły u oskarżonego organicznych uszkodzeń OUN.

Sąd uznał sporządzoną opinię za jasną, wiarygodną i fachową.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

-

-

-

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.1.Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

W. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W ocenie Sądu w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego nie budzi żadnych wątpliwości, że oskarżony W. S. w dniu 14 lipca 2020 r. w W. na ulicy (...) dokonał rozboju na osobie M. S., w ten sposób, że używając niebezpiecznego narzędzia w postaci noża poprzez skierowanie ostrza w stronę pokrzywdzonego i grożąc jego użyciem, zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 7 złotych. Oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 280 § 2 k.k.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem i poglądami doktryny, za niebezpieczne narzędzie w rozumieniu art. 280 § 2 k.k. uznaje się każdy rodzaj noża zdatnego do spowodowania obrażeń ciała. Natomiast użyte w art. 280 § 2 k.k. sformułowanie "posługuje się" obejmuje każe operowanie niebezpiecznym narzędziem, stanowiące groźbę jego użycia, w tym skierowanie go przez sprawcę w stronę pokrzywdzonego, celem wzbudzenia w nim obawy użycia narzędzia i przełamania oporu.

3.1.2.Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

2.

W. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zebrany w sprawie materiał dowodowy bezspornie dowodzi, że oskarżony W. S. swoim zachowaniem wypełnił znamiona przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. art. 280 § 1 k.k. Oskarżony zażądał wydania pieniędzy, a następnie wobec odmowy, użył wobec pokrzywdzonego przemocy w postaci uderzenia pięścią w głowę i podcięcia nóg. Ostatecznie oskarżony nie osiągnął swojego celu z uwagi na reakcję przechodnia.

W ocenie Sądu opisane wyżej zachowanie bezpośrednio zmierzało do dokonania zaboru mienia, a zastosowania przez oskarżonego przemoc miała na celu złamanie oporu pokrzywdzonego, który odmówił wydania gotówki dobrowolnie.

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

3.

W. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zebrany materiał dowodowy i ustalony stan faktyczny w niniejszej sprawie wskazuje, że w dniu 18 lipca 2020 r. w W. w centrum handlowym (...) oskarżony W. S. działając w sposób szczególnie zuchwały dokonał zaboru mienia należącego do pokrzywdzonego D. P. w ten sposób, ze ściągnął z głowy pokrzywdzonego okulary przeciwsłoneczne.

Podnieść należy, że przedmiotowe zdarzenie charakteryzowało się gwałtownym przebiegiem, oskarżony działał z zaskoczenia, uniemożliwiając pokrzywdzonemu reakcję obronną. Zarówno przy kradzieży okularów jak i uprzednio, podczas bezskutecznej próby wyrwania słuchawek, oskarżony nie krył się z zamiarem zaboru mienia pokrzywdzonego, co świadczy o jawności jego działania i lekceważącym stosunku wobec pokrzywdzonego. Czyn popełniony przez oskarżonego polegał zatem na działaniu szczególnie zuchwałym w rozumieniu art. 115 § 9a k.k.

Z uwagi na powyższe, Sąd, uznając, że oskarżony niewątpliwie wyczerpał swym działaniem dyspozycje art. 278a § 1 k.k., zmienił kwalifikację zarzucanego czynu i uznał oskarżonego W. S. za winnego popełnienia przestępstwa kradzieży szczególnie zuchwałej.

1.1.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

-

3.2.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-

3.3.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

-

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

W. S.

1,2,3,4,5.

Ustalając wymiar kary, Sąd uwzględnił dyrektywy określone w art. 53 k.k., uwzględniając stopień społecznej szkodliwości, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw popełnienia przestępstw, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa jak i zachowanie się po jego popełnieniu, a także mając na uwadze cele wychowawcze, jakie spełniać ma orzeczona kara.

Analizując stopień społecznej szkodliwości czynów, jakich dopuścił się oskarżony, należy określić go jako wysoki. Podnieść należy, że oskarżony w sposób wskazujący na poczucie całkowitej bezkarności, działałając w celu zaboru mienia należącego do pokrzywdzonych, manifestując tym samym całkowite lekceważenie obowiązujących norm. Na potępienie zasługuje także sposób działania W. S., albowiem działał on z pełną premedytacją, z użyciem agresji, a w przestępczym procederze widział łatwe źródło zaspokojenia swoich potrzeb. Nie bez znaczenia jest także fakt nieustabilizowanego trybu życia oskarżonego i uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Przy wymiarze kary Sąd wziął także pod uwagę uprzednią wielokrotną karalność oskarżonego.

Jedyną okolicznością łagodzącą jest fakt, że oskarżony wyraził skruchę w związku z popełnionymi przestępstwami.

W świetle powyższych argumentów nie sposób uznać, że względem oskarżonego istnieje pozytywna prognoza kryminologiczna, która pozwalałaby na wymierzenie innej kary aniżeli bezwzględna kara pozbawienia wolności, zwłaszcza że powrót oskarżonego na drogę przestępstwa świadczy o tym, że uprzednio orzeczone kary wolnościowe nie spełniły swoich celów. W ocenie Sądu oskarżony W. S., mimo młodego wieku, jest osobą zdemoralizowaną i swoją dotychczasową postawą okazywał lekceważący stosunek do obowiązujących norm. Powyższe pozwala uznać, że tylko kara bezwzględnego pozbawienia wolności jest w stanie spełnić cele prewencji indywidualnej w stosunku do oskarżonego.

Wobec powyższego, Sąd wymierzył oskarżonemu W. S. za czyn z pkt 1. karę 4 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 10 stawek po 10 zł każda; za czyn z pkt 2. karę 3 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 10 stawek po 10 zł każda; za czyn 3. karę 1 roku pozbawienia wolności oaz karę grzywny w wymiarze 10 stawek po 10 zł każda.

Na mocy art. art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. Sąd połączył orzeczone wobec oskarżonego W. S. w pkt 1, 2, 3 kary pozbawienia wolności i kary grzywny i wymierzył oskarżonemu karę łączną 5 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wymiarze 30 stawek po 10 zł każda.

Nadto, Sąd na mocy art. 62 k.k. ustalił, że orzeczona względem oskarżonego kara pozbawienia wolności wykonywania będzie w zakładzie karnym umożliwiającym leczenie odwykowe i psychoterapeutyczne.

Dodatkowo, Sąd na podstawie art. 46 § 1 k.k. nałożył na oskarżonego obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody, poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego K. C. kwoty 450 zł oraz na rzecz pokrzywdzonego M. S. kwoty 7 zł.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

W. S.

6.

Na mocy art. 63 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności, Sąd zaliczył oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 18 lipca 2020 r. godz. 16:10 do dnia 22 grudnia 2020 r. godz. 16:10 i od dnia 1 stycznia 2021 r. godz. 16:10 do dnia 8 marca 2021 r. godz. 16:10.

W. S.

7.

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust 2. pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 padziernika 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. C. kwotę 900 zł wraz należnym podatkiem od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez obrońcę z urzędu.

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

-

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

9.

Z uwagi na sytuację majątkową oskarżonego oraz nałożony na niego obowiązek naprawienia szkody, Sąd na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolnił W. S. od ponoszenia kosztów sądowych, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

6.  1Podpis

SSO Beata Najjar