Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt : I ACz 29/21

POSTANOWIENIE

Dnia 1 lutego 2021r

Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie :

Przewodniczący : SSA Grzegorz Krężołek

Sędziowie : SA Regina Kurek , SA Jerzy Bess

po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2021 w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Stowarzyszenia (...) „ w W.

przy uczestnictwie J. Z.

o zobowiązanie do udzielenia informacji i udostępnienia dokumentacji

na skutek zażalenia uczestnika

od postanowienia Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 14 lipca 2020r

sygn. akt : I Co 107/20

P o s t a n a w i a

1. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób , że wniosek oddalić ,

2. zasądzić od wnioskodawcy Stowarzyszenia (...) w W. na rzecz uczestnika J. Z. kwotę 100 zł / sto złotych / , tytułem kosztów postępowania zażaleniowego.

SSA Regina Kurek SSA Grzegorz Krężołek SSA Jerzy Bess

Sygn. akt : I ACz 29/21

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 r., Sąd Okręgowy w Kielcach uwzględniając wniosek Stowarzyszenia (...) „ w W., nakazał uczestnikowi postępowania J. Z. , prowadzącemu lokal (...) w L. :

- udzielenie Stowarzyszeniu informacji o ilości imprez zorganizowanych przez niego z wykorzystaniem utworów muzycznych i słowno- muzycznych, w okresie pomiedzy 1 marca 2014 i 14 lipca 2020r , ze wskazaniem ich rodzaju , ilości uczestników , a także zestawieniem utworów wykonywanych podczas ich przebiegu przez zespoły muzyczne, a także odtwarzanych z urządzeń mechanicznych,

- zobowiązał uczestnika do udostępnienia wnioskodawcy dokumentacji związanej z umowami na organizację tego rodzaju wydarzeń w wymienionym wyżej okresie , a także dokumentów umów zawartych przez uczestnika z zespołami muzycznymi lub Disc Jokeyami w tym czasie jak również dokumentów przedstawionych w związku z realizacją umów przez te podmioty , oraz

- nakazał J. Z. aby tę informację i dokumenty dostarczył do siedziby(...)Dyrekcji (...) Stowarzyszenia w K..

Ponadto obciążył uczestnika kosztami postępowania , zasądzając od niego na rzecz wnioskodawcy z tego tytułu kwotę 937 złotych.

Jak wynika z pisemnych motywów orzeczenia Sąd I instancji uznał , że Stowarzyszenie (...) , za pomocą twierdzeń sformułowanych we wniosku oraz treści dowodów z dokumentów , które złożył wraz z nim , wykazał realizację wszystkich przesłanek normy art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych [ jedn. tekst DzU z 2019 poz. 1231} , która uprawnia do uzyskania w drodze orzeczenia Sądu informacji i dokumentów od wskazywanej jako

naruszyciel majątkowych praw autorskich osoby , na podstawie których możliwe będzie określenie podstaw faktycznych oraz rozmiaru przyszłego roszczenia ochronnego opartego na art. 79 ustawy.

W zażaleniu od tego rozstrzygnięcia J. Z. , kwestionując je w całości , domagał się jego zmiany i oddalenia żądania Stowarzyszenia.

Przyznał , że prowadzi działalność gospodarczą , wynajmując na potrzeby organizacji wesel , bankietów i imprez okolicznościowych, lokal pod nazwą (...) w L.. Zaprzeczył natomiast, aby w jej ramach zawierał z wykonawcami utworów muzycznych prezentowanych podczas ich przebiegu, jakiekolwiek umowy w realizacji których wykorzystywane byłyby utwory muzyczne czy słowno – muzyczne na jakimkolwiek z pól eksploatacji.

W ramach swojej oferty na wynajem lokalu potencjalnym organizatorom imprez, umożliwia nawiązanie przez nich kontaktu z zespołami muzycznymi czy Disc Jokeyami ale zawarcie z nimi umów na zapewnienie oprawy muzycznej każdego z takich przedsięwzięć należy nie do niego a do organizatora , który wynajmuje od niego salę.

J. Z. zaznaczył także , że od tej reguły ma miejsce jeden wyjątek. Mianowicie samodzielnie organizuje w (...)bal sylwestrowy . Za możliwość wykorzystywanie wówczas utworów muzycznych opłaca Stowarzyszeniu (...) umówione tantiemy na podstawie odrębnie zawieranych umów.

Uczestnik , przedkładając do zażalenia dokumenty , podkreślił także , iż wobec wezwań kierowanych do niego przez wnioskodawcę , przed zainicjowaniem postępowania przed Sądem I instancji wskazywał mu na te okoliczności , a także przedstawiał dokumenty , potwierdzające okoliczności związane z organizacją zabaw sylwestrowych, zapewniając , że żadnymi innymi objętymi żądaniem uwzględnionym przez Sąd Okręgowy , nie dysponuje.

Powołał również okoliczność , iż już wcześniej Stowarzyszenie zarzucało mu bezprawne korzystanie z utworów muzycznych prawa do których są zarządzane w imieniu twórców przez (...) ale zarzuty te okazały się nietrafne .

Został także prawomocnie uniewinniony od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 116 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych , wyrokiem Sądu Rejonowego w K. z dnia 20 grudnia 2006r , w sprawie o sygnaturze (...)

Podnoszone przez autora zażalenia okoliczności faktyczne , były potwierdzone załączonymi do środka odwoławczego dokumentami.

Stowarzyszenie (...) nie odniosło się do stanowiska uczestnika w formie odpowiedzi na zażalenie.

Rozpoznając zażalenie , Sąd Apelacyjny rozważył :

Środek odwoławczy J. Z. jest uzasadniony , prowadząc do zmiany objętego nim postanowienia i oddalenia żądania wnioskodawcy. .

Na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych [ jedn. tekst DzU z 2019 poz. 1231 ], uprawniony może dochodzić na drodze sądowej zobowiązania uczestnika do udzielenia informacji i udostępnienia dokumentacji , mającej znaczenie dla dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych.

Nie jest dla rozstrzygnięcia doniosłe to, jaki charakter ma żądanie informacyjne oparte na tej normie , a w szczególności czy jest formą zabezpieczenia , w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego , przeszłego majątkowego roszczenia ochronnego z którym potencjalnie wystąpi twórca czy też - jak w rozpoznawanej sprawie - organizacja zbiorowego zarzadzania takimi prawami.

Nie może jednak budzić wadliwości , że jego uwzględnienie jest uzależnione od powołania przez wnioskodawcę takich okoliczności faktycznych , które uprawdopodabniają dostatecznie to , że zachowanie uczestnika może stanowić naruszenie autorskich praw majątkowych , a określenie podstaw faktycznych i rozmiaru potencjalnego roszczenia chroniącego te prawa , nie jest po stronie

przyszłego powoda możliwe inaczej, aniżeli za pomocą danych pochodzących od podmiotu zobowiązanego przez Sąd do udostępnienia dokumentów i udzielenia informacji.

Odnosząc to generalne twierdzenia do okoliczności ujawnionych w rozstrzyganej sprawie uznać należy , że Stowarzyszenie (...) „ nie zdołało uwiarygodnić dostatecznie , że J. Z. dopuścił się , w ramach prowadzonej działalności gospodarczej , naruszenia tego rodzaju praw , działając w sposób opisywany w podstawie faktycznej wniosku.

Jedynymi okolicznościami , które wnioskodawca uwiarygodnił były te , których uczestnik nie kwestionował, a mianowicie , że prowadzi działalność w ramach(...)w L. oraz , że Stowarzyszenie zwracało się do nie go o udostępnienie dokumentów i informacji dotyczących ilości zorganizowanych wydarzeń w oznaczonym okresie , ilości osób w nich uczestniczących , warunków ich organizacji , w tym rodzaju i ilości utworów muzycznych , które były podczas ich przebiegu wykonywane.

W swoim stanowisku wnioskodawca całkowicie pominął okoliczności podane dopiero w motywach zażalenia przez J. Z. , który , odwołując się do treści dokumentów załączonych do środka odwoławczego , stanowiących dla jego twierdzeń faktycznych obiektywne potwierdzenie podnosił , że co do zasady organizatorami zabaw , wesel czy biesiad są osoby trzecie , a jego rola ogranicza się do wynajmowania pomieszczeń.

Podkreślił , że taka sama reguła obwiązuje we odniesieniu do wynajmowania zespołów muzycznych , a on , na życzenie organizatora, oferuje wskazanie takich - które są według jego doświadczenia fachowe.

Nie wpływa w żaden sposób na to, czy umowa taka i na jakich warunkach zostanie podpisana z takim zespołem , ani nie czepie z nich korzyści.

Wyjątek stanowi zabawa sylwestrowa którą w (...) organizuje samodzielnie ale wówczas , na podstawie odrębnie zawartej umowy z wnioskodawcą

świadczy ustalone wynagrodzenie za rozpowszechnianie w ramach oprawy muzycznej balu , utworów tego rodzaju.

Jak wskazano wyżej , te twierdzenia uczestnika zostały uwiarygodnione załączonymi do środka odwoławczego dokumentami , w tym korespondencją prowadzoną ze Stowarzyszeniem, w której wyjaśniał swoje stanowisko , przekazał dokumenty umów licencyjnych związanych z przygotowywaniem i przeprowadzeniem zabaw sylwestrowych, że żadnych innych nie posiada.

Do takiego stanowiska uczestnika wnioskodawca nie odniósł się .

Zaniechanie to daje Sądu Apelacyjnemu podstawę do wniosku , że na podstawie dostępnego w prawie materiału procesowego nie można uznać za dostatecznie uprawdopodobnią żadnej z przesłanek / podstaw normatywnych / żądania informacyjnego od realizacji których uzależnione jest uwzględnienie wniosku Stowarzyszenia (...)

Brak jest bowiem dostatecznych podstaw aby na jego podstawie uznać za wystarczająco uprawdopodobnione , że swoim zachowaniem w ramach prowadzanej działalności gospodarczej , w okresie wskazanym we wniosku uczestnik dopuszczał się naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów muzycznych i słowno- muzycznych twórców , którymi zarządzą wnioskodawca.

Samo zatem przyszłe roszczenie ochronne jest niewiarygodne .

Nie można też- skoro tej merytorycznej podstawy uwzględnienia żądania informacyjnego (...) nawet nie starał się uwiarygodnić uznać , że tylko poprzez ten środek może on określić jego podstawę faktyczną i rozmiar ilościowy, zwłaszcza ,że zakres żądania był opisany z jednej strony w sposób bardzo rozbudowany rzeczowo , a z drugiej ogólny , co każe postawić też pytanie o zasadność tak szerokich granic żądania wniosku.

Z podanych przyczyn w uznaniu zażalenia uczestnika za uzasadnione , Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji postanowienia , na podstawie art. 386 §1 kpc w zw z art. 397 §3

kpc oraz art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych [ jedn. tekst DzU z 2019 poz. 1231 ].

Orzekając o kosztach postępowania zażaleniowego Sąd II instancji, stosując art. 98 §1 kpc w zw. z art. 391§1 i 397 §3 kpc przy uznaniu , po myśli art. 109 §1 kpc , że w warunkach, gdy uczestnik działa w postępowaniu samodzielnie, jest zobligowany z urzędu orzec o obowiązku zwrotu na jego rzecz przez wnioskodawcę kosztów , które J. Z. celowo w nim poniósł.

Jest to kwota 100 złotych, równa opłacie za sporządzenie uzasadnienia zaskarżonego postanowienia Sądu I instancji . W niej zawierała się , jako od niej niższa opłata sądowa od zażalenia / argument z art. 25 b ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w prawach cywilnych [ jedn. tekst DzU z 2019 poz. 785 ze zm ].

SSA Regina Kurek SSA Grzegorz Krężołek SSA Jerzy Bess