Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 2185/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 kwietnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Paweł Barański

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Kowalska

po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2021 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa B. W.

przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w G.

o ustalenie i zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od B. W. na rzecz Banku (...) Spółki Akcyjnej w G. kwotę 5.417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.