Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I. C. 298/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2020 roku,

Sąd Rejonowy w Olecku I. Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Adam Kowalczyk

Protokolant:

Sekretarz sądowy Joanna Grzęda

po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2020 roku w Olecku

na rozprawie

sprawy z powództwa W. B.

przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w B.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda W. B. na rzecz pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w B. kwotę 770,41 (siedemset siedemdziesiąt i 41/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu wraz
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

/-/ SSR Adam Kowalczyk