Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 369/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Brzozowie, I Wydział Cywilny w składzie:

przewodniczący: asesor sądowy Rafał Skowron

protokolant: sekretarz sądowy Piotr Polityński

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2021 r. w Brzozowie,

sprawy z powództwa Z. S.,

przeciwko V. L. Towarzystwu (...) S.A. V. (...) w W.

o zapłatę

Z powództwa z dnia 16 września 2019 r. o zapłatę kwoty 1504,76 zł:

I.  zasądza od pozwanego V. L. Towarzystwa (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powoda Z. S. kwotę 1504,76 zł (tysiąc pięćset cztery złote 76/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 31 lipca 2019 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1125,50 zł (tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych 50/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Z powództwa z dnia 16 września 2019 r. o zapłatę kwoty 879,84 zł:

III.  zasądza od pozwanego V. L. Towarzystwa (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powoda Z. S. kwotę 878,86 zł (osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 86/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 31 lipca 2019 r. do dnia zapłaty;

IV.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

V.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 395,50 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 50/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Asesor sądowy

R. S.