Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VU 586/12

POSTANOWIENIE

Dnia 18 marca 2014r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Magdalena Marczyńska

Protokolant: asyst. sędz. Sławomir Fert

po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2014 roku w Piotrkowie Tryb.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy P. D.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział wT.

o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

w związku z wypadkiem przy pracy

w przedmiocie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem

postanawia:

odrzucić wniosek.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 4 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Tryb. oddalił odwołanie P. D. od decyzji ZUS z dnia 5 kwietnia 2012 roku.

Wnioskodawca i jego pełnomocnik nie byli obecni na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku w dniu 4 grudnia 2013 roku, mimo że zostali prawidłowo powiadomieni o jej terminie.

W dniu 12 lutego 2014 roku (data nadania w placówce pocztowej) P. D. złożył wniosek o doręczenie odpisu powyższego wyroku z uzasadnieniem. Wniosek ten skarżący podtrzymał w piśmie z dnia 17 marca 2014 roku (data nadania w placówce pocztowej).

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Wniosek podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 328 § 1 k.p.c. uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku, a w wypadku o którym mowa w art. 327 § 2 k.p.c. (strona nieobecna przy ogłoszeniu na skutek pozbawienia wolności) – od dnia doręczenia wyroku.

Z akt sprawy wynika bezspornie, iż ogłoszenie wyroku miało miejsce w dniu 4 grudnia 2013 roku, w związku z czym tygodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia upłynął w dniu 11 grudnia 2013 roku.

Skoro zatem wnioskodawca złożył wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku dopiero w dniu 12 lutego 2014 roku, to jego żądanie należało ocenić jako spóźnione i na podstawie art. 328 § 1 k.p.c. orzec jak w sentencji.