Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I C 689/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(...), dnia 30 marca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:Sędzia Marcin Sumiński

Protokolant:st. sekr. sąd. Stanisława Kwiryńska-Śniadek

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2021 r. w Łodzi

na rozprawie sprawy z powództwa M. D.

przeciwko M. Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  oddala powództwo,

2.  nie obciąża powoda kosztami procesu.